PCS Security

Akce (při nastavování stavu střežení a klidu) (action)

Jakkákoliv záměrná činnost nebo jednání uživatele, které je součástí postupu nastavování stavu střežení a klidu.

Aktivační hlásič

Druh hlásiče požáru, který není součástí požárně poplachového zařízení, užívaný pro aktivaci doplňkového zařízení.

Aktivní (active)

Stav čidla při přítomnosti nebezpečí.

Aktivní čidla na ochranu skleněných ploch

Jsou určena pro nejvyšší úrovně rizik. Obsahují vysílací a příjímací část. Elektronika vyhodnocuje změny přenosu oproti normálnímu stavu, jenž je uložen v paměti čidla. Tato čidla mají velký dosah a mohou střežit až 25 m2 plochy.

Aktivní čidlo

(active detector) Čidlo schopné porovnávat vstupní signály s předem definovanými kritérii (rychlost, frekvence, amplituda, směr) před vysláním poplachového signálu nebo zprávy.

Aktivní doba (active period)

Doba po kterou trvá poplachový signál.

Akustická čidla rozbití skleněných ploch

Nevyhodnocují vlnění v tělese skla, ale následný akustický efekt při tříštění skla, jenž je naprosto charakteristický. Nejnovější typy vyhodnocují zvukové spektrum ve více diskrétních bodech a vyvolají hlášení teprve poté, když jsou všechny tyto diskrétní kmitočty ve zvuku v určitém časovém intervalu obsaženy.Jedná se o přítomnost tříštivého zvuku skla o vysoké frekvenci a přítomnost rázové vlny vyvolané v oblasti nízkých kmitočtů borcením skleněné plochy.

Akustická signalizace (siréna)

“Podle provedení pro vnitřní či venkovní prostředí. Základem je akustický měnič (piezoelektrický či dynamický) doplněný generátorem kolísavého tónu a výkonovým zesilovačem. Doba aktivace by měla být omezena. Nejrozšířenější jsou tzv. “”inteligentni”” sirény s vlastním zálohováním.”

Analogové ústředny

V systémech s analogovou ústřednou a hlásiči, monitorují hlásiče prostor, v němž jsou nainstalovány a předávají analogové (vícestavové) údaje ústředně. Ta na základě dodaných informací podle určitých algoritmů rozhodne o tom, zda se jedná o normální stav, poruchu nebo takzvaný předpoplach či poplach. Každý hlásič v tomto systému má svou adresu.

Aplikace (application)

EZS, ochrana osob, CCTV, řízení vstupů, požární nebo další systém podle TC 79 nebo souvisící jiný systém mimo předmět TC 79 (topení, klimatizace, osvětlení,…).

Aspirační (nasávací) teplotní hlásiče

Skládají se z vyhodnocovací jednotky s vestavěným ventilátorem nebo kompresorem a z jednoho či více nasávacích potrubí s otvory. Jestliže se v nasávaném vzduchu nacházejí kouřové částice, je po dosažení reakční hodnoty vyvolán požární poplach.

Atributy systému (system attributes)

Charakteristiky EZS, plynoucí z jeho návrhu a konfigurace.

Automatické řízení citlivosti (AGC)

Zvyšuje citlivost kamery při nízkých úrovních osvětlení. Efektu se dociluje pomocí automatického řízení zisku videozesilovače. Je však nutné počítat s mírným zhoršením odstupu signál/šum.

Automatické telefonní hlásiče

Umožňují na naprogramovatelné telefonní číslo po vyhlášení poplachu automaticky zavolat a předat zprávu o trvání 20 – 30 s uloženou v paměťovém digitálním řečovém modulu nebo poslat prostřednictvím JTS krátkou textovou zprávu (SMS) na mobilní telefon nebo pagerovou službu.Je možné aplikovat komunikátor v podobě GSM brány.

Automatické tísňové hlásiče

Umožňují vyhlášení tísňového poplachu nezávisle na vůli obsluhy – pouze respektováním požadavkům případného útočníka. Vyrábějí se ve dvojím provedení: kontaktní (mechanická) čidla – mechanické kontakty jsou uzpůsobené k zasunutí bankovky do tělesa pouzdra, bezkontaktní (optoelekronická) čidla – optická čidla pracují na principu reflexního optoelektronického vazebního členu (optokopleru), tedy bezkontaktně.

Autonomní požární signalizace

Požární detekční zařízení obsahující v jediné skříní všechny komponenty (s možnou vyjímkou zdroje energie)potřebné pro zjištění požáru a aktivování zvukového poplašného signálu.

Bezdrátové propojení (wire-free interconnection)

“Propojení přenášející informace mezi komponenty EZS bez fyzických médií

Bezdrátové telefony

Různé typy mikrofonů se mohou kombinovat s vysílačem a přijímačem a fungovat jako bezdrátové. Mechanicky mohou být uzpůsobeny pro snadné přichycení na klopu, k hudebnímu nástroji apod.

Blokovací zámek

Kombinuje prvek mechanického zabezpečení vstupních dveří spolu s ovládáním systému EZS. Montuje se jako přídavný zámek vstupních dveří. Zámek lze uzamknout jedině tehdy, je-li systém v normálním stavu. V případě poruchy či opomenutí obsluhy (např. otevřené okno) elektromagnetická západka znemožní uzamčení blokovacího zámku, a tím uvedení systému do stavu střežení.

Blokování (inhibit)

Stav části EZS, ve kterém není možno ohlásit poplachový stav.

Bodové optické hlásiče kouře

Využívají ke své činnosti optickou vazbu mezi pulzující Infra IRED diodou a fotodiodou. Ty jsou umístěny proti sobě v komoře, do níž nemůže vniknout světlo ze žádného cizího zdroje. Do této komory však může proniknout kouř. Částice kouře způsobí zeslabení intenzity infrapaprsku vyzařovaného IRED diodou tuto změnu zaregistruje fotodioda. V případě, že fotodioda zaznamená kouř u dvou po sobě jdoucích pulsů, zareaguje hlásič předáním poplachové informace. Bodové optické hlásiče jsou v současné době nejpoužívanější.

Bodový [místní] hlásič

Hlásič reagující na jev zaznamenaný v blízkosti kompaktního čidla.

Citlivost kamer

V technických specifikacích kamer je uvedeno minimální osvětlení v luxech (lx). Při této hodnotě intenzity osvětlení je na výstupu kamery signál o amplitudě rovné 50% jmenovité hodnoty. Toto osvětlení odpovídá hodnotě intenzity světla odraženého od snímaného objektu, měřeného na objektivu kamery.

Clona

Zařízení, kterým je možné regulovat množství světla, jež dopadá světlocitlivou plochu snímacího prvku, a tím přizpůsobit objektiv různým podmínkám nasazení. Clonové číslo k podíl ohniskové vzdálenosti f k průměru vstupního otvoru clony d. Clonová čísla jsou řazena do geometrické řady se součinitelem 1,41, kde každé vyšší clonové číslo způsobí, že na snímací prvek dopadá poloviční množství světla. Číslo uvedené na objektivu výrobcem značí obvykle clonové číslo při cloně otevřené na maximum. Čím kvalitnější objektiv, tím menší clonové číslo.

Čas přenosu (transmission time)

Časový úsek od okamžiku, kdy se objevý změna stavu poplachového systému na rozhraní komunikátoru/transceiveru ve střežených prostorách od doby, kdy se objeví změna stavu na rozhraní poplachového přenosového zařízení a indikačního/zobrazovacího zařízení v poplachovém přijímacím centru.

Čidlo (detector) EZS

Zařízení reagující na jevy související s narušením střeženého objektu nebo prostoru nebo s nežádoucí manipulací se střeženým předmětem vytvořením předem určeného výstupního elektrického signálu.

Čidlo EZS destrukční

Čidlo schopné pouze jednorázové funkce. Při vyhlášení poplachu se samo zničí.

Čidlo EZS napájené

Čidlo vyžadující ke svému provozu napájení elektrickou energií.

Čidlo EZS nenapájené

Čidlo nevyžadující ke svému provozu napájení elektrickou energií.

Čidlo pohybu

Pasivní infračervená čidla (Passive Infra Red – PIR), aktivní ultrazvuková čidla (Ultrasonic – US), sktivní mikrovlná čidla (Microwave – MW) a duální (kombinovaná) čidla (PIR – US, PIR- MW).

Čidlo prostorové

Reaguje na jevy související s narušením střeženého objektu.

Čtyřvodičové zapojení regulátorů hlasitosti

Používá se pro delší signálové tratě. Regulátory mají vestavěné spínací relé.

Dálkové ovládání kamer po koaxiálním kabelu

Jde o využití trasy nesymetrického koaxiálního vedení ke zpětnému přenosu řídících signálů. Ovládací pult v tomto případě kóduje do snímkového zatemňovacího impulsu časově synchronizované pulsy, které přijímač umístěný u kamerového stanoviště zpětně rozkóduje a převede na povely ke spínání místních relé, popř. k otevření spínacích tranzistorů. Odpadá problém úbytků na vedení. Nevýhodou je omezení vzdálenosti dané vlastnostmi použitého koaxiálního kabelu.

Dálkové ovládání kamer po symetrickém vedení

Tento způsob umožňuje přenos na vzdálenost řádově až 5 km. Pro přenos řídicích signálů i videosignálu je v tomto případě použit kabel s dvěma páry kroucených vodičů s minimální kapacitou. Vlastní řídicí signál může být analogový či digitální. U digitálních systémů je dvojdrát většinou využit pro normalizovanou sběrnici RS 485. Formát řídicích signálů není ujednocen a každý výrobce má svůj.

Dálkové ovládání kamer po vícežilovém kabelu

Technicky nejjednodušší způsob. Ovládací pult obsahuje pouze spínače, popř. posilovací relé, a přes tyto kontakty je přivedeno vícežilovým kabelem řídící napětí přímo na kontakty motorů motorzoomu a polohovací hlavice. Nejpodstatnějším omezením je úbytek napětí na řídícím kabelu. V praxi má smysl tento způsob použít do vzdálenosti kamerového stanoviště 100m od ovládacího pultu.

Děliče obrazu, kvadrantový selektor

Tato zařízení slouží k současnému zobrazení záběrů více kamer na jediném monitoru. Zařízení mají 2 (4,8) vstupů a pracují s digitalizací vstupních signálů. Zařízení může být vybaveno poplachovými vstupy, vkládáním textů, data a času.

Detekce sabotáže (tamper detection)

Detekce úmyslného zasahování do EZS nebo jeho komponentů.

Digitální záznam obrazu

Na PC s interface – Tato zařízení jsou konstruována jako samostatná karta do PC s příslušným softwarem. Karta má podle vybavení příslušný počet analogových videovstupů pro přivedení signálu od kamer, vše ostatní se děje na úrovni ovládání PC. Obrazová kvalita i využití všech možností takového záznamového zařízení je závislá na konfiguraci hardwaru použitého počítače. Na zařízení na bázi PC – Tato zařízení skrývají v sobě levnější PC s operačním systémem známým z běžných kancelářských počítačů. Konstrukce je doplněna o potřebné poriferie a software. Jedná se o specializovaná zařízení. Na hardwarové záznamové zařízení – Tato zařízení jsou již konstruována se speciálním zaměřením pro CCTV. Využívají se sice periferie i rozhraní, která jsou standardizována v oboru počítačů, ale nejsou to klasická PC. Představitelem této skupiny je např. DIVAR.

Digitální komunikátor (digital communikator)

Poplachové přenosové zařízení užívané v systémech s digitální komunikací.

Dimenzování zesilovačů

Pro stovoltový rozvod musí být jmenovitý výkon zesilovače stejný nebo vyšší než jmenovitý příkon reproduktorů připojených k zesilovači. Zesilovače také mohou pracovat při jmenovitém napětí 70 V nebo 50 V. Při přepojení zesilovače ze 100 V na 70 V poklesne akustický tlak na reproduktorech o 3 dB. Stejný výpočet následuje pro jmenovité napětí 50 V. Vzhledem k této funkci je možno reproduktory zapojovat na jejich maximální výkon a celkovou úroveň pak korigovat na řídicím systému a zesilovačích.

Doba zálohování (standby period)

Doba, po kterou je náhradní napájecí zdroj schopen napájet EZS.

Doplňkový základní napájecí zdroj (supplementary prime power source)

Energetický zdroj schopný napájet EZS po rozšířenou dobu, aniž by došlo k ovlivnění doby zálohování náhradního napájecího zdroje.

Drátová čidla

Jemná ocelová lanka propojená s citlivým mikrospínačem vhodná pro střežení velkých prostupů ventilace a prostupů inženýrských sítí do objektu.

Dvoukanálové zapojení zesilovače

U dvoukanálového systému obvykle používáme pro hudební kanál poloviční nebo čtvrtinový výkon. Proto zesilovače přepojujeme na 70V nebo 50V výstup. Takto zapojený systém se vyznačuje nepřerušenou reprodukcí hudebnáí kulisy (kromě zóny, resp. zón, kam je směřováno hlášení).

Dvouvodičové zapojení regulátorů hlasitosti

Zapojení regulátoru jako prostého reostatu.

Elektrická požární signalizace

Požárně poplachové zařízení zahrnující komponenty samočinného zajištění požáru, vyvolání požárního poplachu a započetí jiných vhodných činností. Poznámka-Zařízení může obsahovat rovněž tlačítkové hlásiče požáru.

Elektronická závěrka (shutter)

“Umožňuje regulovat plynule nebo skokově množství akumulovaného náboje na CCD čipu v závislosti na intenzitě osvětlení, a tím umožňuje v určitém omezeném rozsahu změn světelných podmínek použít levnější objektiv s clonou nastavitelnou ručně, popř. bez clony. Kvalitní funkce “”shutter”” může značně zjednodušit a zlevnit systém CCTV tím, že prakticky není nutné používat objektivy s řízenou clonou.”

Elektronický zabezpečovací systém (zkratka EZS)

(intruder alarm systém) Poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených objektů.

Externí synchronizace

Je to běžný způsob synchronizace založený na existenci jediného referenčního zdroje synchronizačního signálu a rozvedení tohoto signálu ke všem kamerám v systému zapojeným. V oblasti CCTV prakticky nenalézá uplatnění.

Falešný poplach

Poplachový signál, který vznikne, přestože nedošlo k narušení střeženého objektu nebo předmětu.

Formáty zprávy (message formats)

Definice detailního obsahu individuálních typů hlášení (uvnitř celkové struktury zprávy), které mají zvláštní význam.

Frekvenční rozsah

Široký frekvenční rozsah je důležitý při soustředěném poslechu hudby. Pokud je však hudba přenášena pouze jako akustická kulisa, naměla by obsahovat příliš vysokých, a zejména nízkých kmitočtů, protože tyto frekvence způsobují fyzickou únavu.

Gama korekce

Jedná se o korekci převodní charakteristiky vakuové obrazovky. Některé kamery jsou vybaveny přepínačem gama korekce (obvykle v hodnotách 0,45 a 1). Podle charakteru snímané scény lze tímto přepínačem zlepšit podání gradace obrazu.

Grafické tablo

U rozsáhlích objektů slouží grafická tabló k usnadnění orientace obsluhy při ovládání systému, a samozřejmě hlavně v případě vyhlášení poplachu. Tato tabló jsou v podstatě panely s vyznačeným plánem objektu doplněné o indikační žárovky či LED a prosvětlené symboly.

Hlásič požáru

Část samočinného požárně detekčního systému, obsahující alspoň jedno čidlo, monitorující určitý fyzikální a/nebo cheimcký jev s cílem vysílání signálu k ústředně elektrické požární signalizace.

Hlásič požáru citlivý na plyny

Hlásič citlivý na plynné produkty, hoření a/nebo tepelného rozkladu.

Hlásič vyzařování plamene

Hlásič, reagující na radiaci vyzařovanou plameny.

Hlasový komunikační systém (voice communicator system)

Takový poplachový přenosový systém, který přenáší mluvenou zprávu, uloženou v paměťžovém médiu, prostřednictvím přenosové cesty vytvořenou pomocí automatické volby přes veřejnou telefonní síť.

Hlasový komunikátor (voice communicator)

Poplachové přenosové zařízení užívané v systémech s hlasovou komunikací.

Hlášení poplachu (alarm notification)

Předání poplachového stavu na signalizační zařízení případně do poplachových přenosových systémů.

Hlášení poruchových stavů

(signál závady) Samočinná indikace, dávájící akustickou a optickou výstrahu, že v systému je porucha.

Hlavní ústředna elektrické požární signalizace

Stanoviště s trvalou obsluhou, obvykle provozované organizací, která je mimo chráněné nebo sledované prostory, jehož obsluha po přijetí ohlášení požáru vyrozumí hasiče.

Houkačka požárního poplachu

Součást požárně poplachového zařízení akusticky vyhlašující požární poplach.

Chráněné (nebo sledované) prostory

Prostory nebo jejich část, vybavené samočinným zařízením nebo zařízením pro zjištění a/nebo uhasení požáru.

Identifikace uživatele (user identification)

Přístup do EZS pomocí prostředků, které umožňují identifikovat obsluhu.

Identifikační karty

Moderní poplachové ústředny EZS, jež umožňují spolupráci se čtečkou identifikačních karet (kontaktních, bezkontaktních). Používá se u integrovaných systémů, kde v rámci celého komplexu musí spolu korespondovat EZS, CCTV, přístupový systém, EPS a další slaboproudé systémy.

Indikační/zobrazovací zařízení (annunciation equipment)

Zařízení umístěné v poplachovém přijímacím centru, které zobrazuje poplachový stav nebo změnu poplachového stvu systémů v závislosti na příjmu přicházejících poplachových hlášení.

Informační jednotka

Zařízení, které poskytuje informaci o místě poplachu, případně další infornace navazující na provoz zařízení EZS.

Infračervené závory (infrazávory)

Jsou nejrozšíženějším druhem venkovních obvodových čidel. Mezi přijímací a vysílací stranou probíhá jeden či více infračervených paprsků. Při přerušení některého z nich dochází na přijímací straně k vyhodnocení a k vyhlášení poplachového stavu. Bývají vybaveny vyhříváním, aby nedošlo k orosení optiky nebo nánosu vlhkosti z vnější strany. Prakticky použitelný dosah je 50 až 150 metrů.

Interní synchronizace

Nejlevnější typy kamer mají pouze interní synchronizaci. To znamená, že kamera obsahuje ve své elektronické části stabilní oscilátor, od něhož se odvozují všechny časové signály v tolerancích daných příslušnou TV normou. Vzhledem k tolerancím jednotlivých oscilátorů nelze v systému žádným způsobem zajistit synchronizaci s ostatními kamerami.

Ionizační kouřový hlásič

Hlásič citlivý na produkty hoření schopné ovlivnit ionizační proudy uvnitř hlásiče.

Jednokanálové zapojení zesilovače

Nejjednodušší zapojení zesilovače v ozvučovacím systému. Toto zapojení se vyznačuje tím, že při vícezónovém zapojení ústředny je v okamžiku hlášení do vybrané zóny (zón) přerušena reprodukce hudby ve všech ostatních zónách (při použití hudebního nástroje jako akustické kulisy). To znamená, že zesilovač (resp. zesilovače v případě vyššího výkonu reprodukované sítě) je použit pro přenos hudebního programu nebo hlášení.

Kamerové kryty

Příslušenství kamer. Obvykle se využívají při montáži kamer ve venkovním prostředí. Součástí kamerového krytu by měla být sluneční stříška. Kromě venkovního prostředí existuje však celá řada aplikací, kde je účelné kamerový kryt použít rovněž. Důvody jsou dány vlastnostmi prostředí, v němž budou kamery umístěny. Je to např. prostředí prašné, vlhké, s korozní agresivitou, horké, výbušné atd. Nedílnou součástí krytů je kamerový držák. Některé druhy umožňují skryté vedení napájecího a signálového kabelu.

Kamerové přepínače

Umožňují zobrazit na jediném monitoru pohled z více kamer, ale nikoli současně. Podle tipu lze právě zobrazený vstup volit ručně nebo automaticky s naprogramovatelnými časy přepínání pro jednotlivé vstupy. Nejrozšiřenější jsou typy s poplachovými vstupy, jejichž aktivace na základě vnějšího podnětu způsobí, např. u EZS, automatické zobrazení záběru kamery z prostoru, ve kterém došlo k vyhlášení poplachu. Vyšší typy jsou navíc vybaveny generátorem času a znaků s možností přiřadit každému vstupu název snímaného prostoru, přiřadit poplachové texty atd. Optimální variantu pro aplikace CCTV bez záznamu tvoří sekvenční přepínače se 4 – 8 – 16 vstupy vybavené dvěma nezávislými výstupy.

Kapacita systému (systém kapacity)

Maximální množství poplachových systémů, které mohou být připojeny na poplachový přenosový systém.

Kapacitní čidla

Jsou určena k indikaci přiblížení či doteku chráněného předmětu.Mohou být užita k ochraně obrazů, volně stojících předmětů a skříní kovových i nekovových.

Kmitočtová charakteristika mikrofonů

Je uzpůsobena speciálně např. pro snímání hlasu, snímání hudebních nástrojů, pro snímání vysokých akustických tlaků.

Kódové klávesnice

Funkčně mohou být využity jako spínací zámky. Pro využití jako ovládacího dílu ústředny EZS je však nezbytné, aby elektronika klávesnice byla v samostatné skříni a byla umístěna ve střežených prostorech. Mimo střežené prostory je pak možné umístit pouze tlačítkové pole a indikace. Z hlediska uživatele přinášejí kódové klávesnice nutno zapamatování si správného kódu.

Kódy oprávnění (authorization codes)

Fyzické nebo logické klíče, které umožňují přístup k funkcím EZS.

Kombinovaná čidla

V prostorách s obtížnými podmínkami nasazení, s výrazným negativním vlivem okolního prostředí využívá kombinovaných čidel PIR – US či PIR – MW. Čidla vycházejí ze zásady, že je zanedbatelná pravděpodobnost suučastného vzniku jevů, které by mohly vyvolat planý poplach u více čidel pracujících na různých fyzikálních principech.

Kompenzace protisvětla (BLC)

Obvod k eliminaci protisvětla (BLC). Dokáže částečně vyloučit důsledky nevhodného umístění kamery se silným zdrojem světla v jejím zorném poli. Principálně zůstávají zdroje světla přesvětlené a zájmové objekty umístěné v poli, pro něž je funkc BLC určena, budou kontrastnější. Složitější obvody omezení protisvětla umožňují nahradit ve snímané scéně jasné části od určité úrovně bílé černou či zvoleným odstínem šedé.

Komponenty systému (system components)

Jednotlivá zařízení, které pokud jsou spolu uspořádány, tvoří EZS.

Komunikace (communication)

Přenos zpráv případně signálů mezi komponenty EZS. Poznámka: Přenos signálů může zahrnovat i stálý průchod elektrického proudu spínačem nebo relé, který tvoří rozhraní mezi komponenty EZS. Není nutné měnit stav žádného takového spínače nebo relé. Podle podstaty komunikace dat může přenos zprávy vyžadovat záměrnou iniciaci, například při reakci na výzvu nebo při stanovených časových intervalech.

Komunikátor

Přenosové zařízení zprostředkující po zvoleném médiu (JTS, vzduchem, po privátní komunikační síti) informaci o stavu systému či narušení objektu majiteli nebo na monitorovací pracoviště hlídací služby.

Komunikátor poplachového systému

(alarm systém transceiver) Přenosové poplachové zařízení, které je umístěno ve střežených prostorách nebo na satelitní stanici.

Komunikátor/transcelver poplachového systému (alarm systém transceiver

Přenosové poplachové zařízení, které je umístěno ve střežených prostorách nebo na satelitní stanici.

Komunikátory s PCO/PPC

Slouží k předávání informací o systému EZS monitorovacím pracovištím hlídacích služeb (PCO/PPC). Zařízení komunikují s obsluhou PCO pomocí určitého kódu, který obsahuje adresu objektu a druh předávané zprávy. Jsou závislá na přítomnosti JTS. Nejdokonalejší systémy umožňují oboustrannou komunikaci, a tím také možnost monitorování stavu přenosové trasy. Použité formáty přenosu po JTS jsou normalizovány.

Kontaktní čidlo na ochranu skleněných ploch

Čidlo pevně spojené s plochou skla – přilepené s důrazem na co nejmenší ztráty při přenosu zvuku. Při narušení skleněné plochy je vlnění vyhodnoceno elektronikou čidla a čidlo způsobí hlášení. Praktický dosah těchto čidel bývá 1,5 – 3 m dle tipu.

Kouřový hlásič

Hlásič citlivý na částečky pevných nebo kapalných produktů hoření a/nebo pyrolýzy v ovzduší.

Křížové přepojovací pole

Též nazývané video ústředna či masticový přepínač, je zařízení určené pro rozsáhlé aplikace s velkým množstvím kamer a monitorů. Jeho základem je matice s analogovými spínači umožňujícími obecně přepojit kteroukoli kameru na kterýkoli monitor. Zařízení pracuje bez digitalizace obrazu, tedy v reálném čase. Do rozsahu cca 32 vstupů jsou většinou křížová přepojovací pole řešena jako kompaktní zařízení s pevně daným hardwarem a umožňují programování a provoz bez použití nadstavbového PC. Pro větší systémy je vhodné budovat křížové přepojovací pole z modulových komponentů.

KTPO – klíčový trezor požární ochrany

Speciální úschovná schránka, do které se ukládají klíče od dveří objektu. Použitím klíčového trezoru zrychlí vstup hasičů do hořícího domu. Vznikne-li na objektu požární poplach, aktivuje se zařízení a odjistí se vnější dveře trezoru. Když přijedou na objekt hasiči, odemknou si klíčem vnitřní dveře trezoru a otevřou je. Teprve potom se dostanou k zámku, jímž je možné ovládat jednu požadovanou funkci. V tomtéž prostoru trezoru jsou uloženy klíče od objektu.

Lineární hlásič

Hlásič reagující na jev zaznamenaný v blízkosti průběžné linky.

Lineární tepelný detektor – teplotní kabel

Skládá se z vlastního teplocitlivého kabelu a z vyhodnocovací jednotky. Provádí speciální teplocitlivý dvouvodičový kabel zakončený vyvažovacím rezistorem. Vodiče kabelu jsou z pružného odporového materiálu a jsou vzájemně zkrouceny a izolovány speciální izolací. Ta při určité teplotě změkne a vodiče se v daném místě díky zkroucení dotknou a zkratují. Tím se změní celkový odpor tohoto kabelu a určí v kterém místě došlo k překročení teploty. Kabely jsou vyráběny pro různé teploty.

Magnetický kontakt

Prvek plášťové ochrany sloužící k hlídání otevření, popř. destrukce prostupů pláště budovy (oken, vrat, dveří).

Maticové multikanálové zapojení zesilovačů

V rozhlasové ústředně je matice, na jejíž vstupy jsou připojena vstupní zařízení (mikrofon, hudební zdroje apod.) a na její výstupy jsou zapojeny zesilovače, které zesilují signál do zón. Platí pravidlo, že každá zóna má svůj vlastní zesilovač. Zapojení pomocí matice umožňuje zapojení audiosignálu z jednoho vstupního zařízení do zóny, resp. zón, společně s připojením audiosignálu z jiného vstupního zdroje do jiné zóny, resp. jiných zón. Tak je umožněno hlášení do volných zón i při právě probíhajícím hlášení z jiného vstupu. Případné kolize jsou pak řešeny prioritním systémem.

Mechanické kontakty

Jsou to mikrospínače konstrukčně uzpůsobené pro zabudování do rámů proti západce zámku. Střeží uzamčený stav.

Mikrofonické kabely

Mechanické namáhání nebo záchvěvy citlivého mikrofonického kabelu se převádějí na elektrický signál, který je dále zpracováván ve vyhodnocovací jednotce.Akustický odposlech slouží k rozpoznání charakteru narušení, úroveň odezvy odpovídající k yhlášení poplachu je nenastvitelná. Používá se pro perimetrickou ochranu.

Mikrofony

Výstupní úroveň dynamických mikrofonů je řádově 1 mV, kondenzátorových 10 mV, u mikrofonních pultů 1 V. Z toho vyplívá maximální vzdálenost mikrofonů od ústředny – dynamických cca 100 m, kondenzátorových pultů 1000 m. Pro připojení se používá symetrický dobře stíněný kabel – typ kabelu závisí na typu řídicího systému.

Mikrovlnná bariéra

Prvek venkovní perimetrické ochrany. Jedná se o vytvoření elektromagnetického pole mezi vysílačem a přijímačem. Vnik osoby do detekční zóny způsobí přerušení elektromagnetického pole. Tato změna je detektována a vyhodnocována přijímačem. Výhodou mikrovlnných bariér je značný dosah, cca 200 až 300 metrů, při relativně vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Mikrovlnná čidla

Vycházejí ze stejného fyzikálního principu jako ultrazvuková čidla, ale v kmitočtovém pásmu elektromagnetického vlnění. Je to aktivní systém zachycení pohybu, principálně shodný s ultrazvukovými čidly, ale technologicky uzpůsobený danému kmitočtovému pásmu.

Minimální akustický tlak

“Pro správný návrh ozvučení je nutné dosáhnout jmenovitého akustického tlaku v místě poslechu minimálně o 6 dB vyššího, než je úroveň hluku okolí. Praktické zkušenosti ukazují, že pro ozvučení běžné kanceláře (4 x 5 m) postačuje výkon 3 W

Místní propojení pro přenos poplachu (local interconnection for alarm transmission)

Propejení mezi EZS a poplachovým přenosovýn systémem a mezi přijímacím zařízením PPC/PCO a signalizačním zařízením.

Monitorovací centrum ( monitoring centre)

Člověkem na dálku obsluhovatelné centrum, kterým je monitorován jeden nebo více poplachových přenosových systémů.

Monitorování (monitoring)

Proces ověřování, zda spojení a zařízení pracují správně.

Monitory

Používají se k zobrazení dějů snímaných kamerou nebo zaznamenaných na videorekordér. Monitory jsou vybavené buď klasickou vakuovanou obrazovkou, nebo zobrazovačem z tekutých krystalů (LDC displeje).

Montážní firma EZS (alarm company)

Subjekt poskytující služby související s EZS.

Multiplexery

“Umožňují realizaci multikamerových systémů s dokonalým záznamem. Jsou vybaveny 4 až 16 vstupy videosignálu. Multiplexer je přímo propojen s videorekordérem a spolupracuje s ním jak při záznamu, tak při přehrávání. Umožňuje oproti běžným videopřepínačům zkrátit na minimum mrtvý čas v sekvenci záběrů, tzn. dobu, po kterou není signál od příslušné kamery zaznamenáván. Multiplexní zařízení pracující synchronně s videorekordérem (v provedení simplex pro záznam a následné vyhodnocování nebo v provedení s možností současného multioplexního nahrávání a multiplexního zobrazení živých obrazů). Zařízení pracuje s digitalizací videosignálu, tzn. nejde o zpracování signálu v reálném čase. Vlastní záznam se uskutečňuje po snímcích (nebo půlsnímcích) od každé kamery v sekvenci spolu s kódem pro každou kameru. Při přehrávání pracuje multiplexer jako dekodér

Náhradní napájecí zdroj (alternative power source)

Napájecí zdroj schopný napájet systém po předem určenou dobu v případě výpadku základního napájecího zdroje.

Napájecí zdroj (power supply)

Ta část EZS, která zajišťuje energii pro EZS nebo pro kterýkoliv jeho komponent.

Napájení kamer

Obecně existují čtyři varianty napájení: stejnosměrné napájení (nejčastěji 12 V ss z externího zdroje), střídavé nízkovoltové napájení (většinou 16 – 24 V st), střídavé napájení ze sítě (230 V st), napájení po koaxiálním kabelu ze speciální napájecí jednotky či připojeného systémového monitoru.

Nastavení vyrovnání bílé

U barevných kamer nalezneme vyrovnání bílé (White balance) jako standartní funkci řešenou většinou jako přepínatelnou s možností automatického či ručního řízení v jedné nebo dvou barevných osách (R -B či R – B a G – Mg).

Nespecifické pevné vedení (non-specific wired interconnection)

Propojení přenášející informace patřící dvěma nebo více aplikacím.

Nezávisle napájené zařízení (self-powered device)

Zařízení, které má svůj vlastní napájecí zdroj.

Nízkovoltové zapojení

Používá se pouze pro systémy ozvučení sálů profesionální ozvučení. Pro 8W, resp. 16W rozvod je nutné dodržet jmenovitý výkon zesilovače a jmenovitou zátěž.

Normální stav (normat condition)

Stav EZS, při kterém neexistují žádné podmínky, ktré by mohly znemožnit nastavování EZS do stavu střežení.

Nucený poslech

Tam, kde rozhlas plní i informační funkci požárního rozhlasu, musí být regulátor v okamžiku hlášení automaticky přepnut na maximální hlasitost. Nucený poslech musí fungovat ve všech polohách regulátoru, nikoliv jen v poloze vypnuto!

Nulování (restore)

Postup zrušení poplachového stavu, stavu sabotážu, poruchového nebo jiného stavu a návrat EZS do předchozího stavu.

Odpojení (isolation)

Stav části EZS, ve kterém není možno ohlásit poplachový stav, tento stav zůstává tak dlouho, dokud není záměrně zrušen.

Odpovědná osoba/orgán (response authority)

Určená osoba, která má odpovědnost za službu ve střežených objektech po vyhlášení poplachu a za přijmutí příslušného opatření.

Odstup signál/šum (S/N – signal/noise)

“Každý elektronický obvod pracující při teplotě vyšší, než je teplota odpovídající absolutní nule (-273°C) je zdrojem šumového napětí. Toto šumové napětí se superponuje na užitečný signál a při zpracování videosignálu se nám projeví jako “”zrnitost”” nebo “”sníh””. Když úroveň světla dále klesá, zrnitost se zvyšuje a na obraze se projeví jako sněžení. Účinky šumu na obrazovce závisejí na poměru hladiny šumu k hladině videosignálu. Odstup signál/šum je uváděn v dB: B = 20 x log (videosignál/signál šumu) (dB). U většiny běžných kamer nebude odstup S/N větší než dB.”

Ohlášení požáru

Ohlášení požáru osobou ústně nebo telefonicky do operačního střediska jednotky požární ochrany.

Ohlašovna požáru

Stanoviště v chráněných prostorách nebo mimo ně, ze kterého mohou být kdykoliv iniciována nezbytná opatření požární ochrany nebo hasebního zásahu.

Ohniodolné bezhalogenové plamen nešířící kabely

Slouží k prodloužení integrity systému v případě požáru. V případě požáru je bezpodmíneně nutné, aby fungovaly životně důležité systémy, jako jsou nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, zařízení pro odvod tepla a kouře, záložní zdroje (UPS), EPS,a SHZ. Ohniodolné kabely poskytují dostatek času k bezpečné a organizované evakuaci osob a chrání i zasahující hasiče.

Ohnisková vzdálenost

Měřítko zobrazení, tj. poměr velikosti snímaného předmětu a jeho obrazu, a tím i snímací úhel. Objektivy se dodávají kromě pevné ohniskové vzdálenosti také v provedení s ručně nastavitelnou ohniskovou vzdáleností v malém rozmezí (2 – 3x). Dále existují objektivy s dálkově řízenou proměnnou ohniskovou vzdáleností s velkým rozsahem (tzv. motorzoomy až 27x).

Ochrana proti sabotáži (tamper protection)

Metody nebo prostředky ochrany EZS nebo jeho komponentů proti úmyslnému zasahování.

Operační středisko

Trvale obsazená a plně vybavená místnost v objektu jednotky požární ochrany, kam přicházejí nouzové signály a kde se uskutečňuje následná činnost mobilizující osoby, techniku a prostředky.

OPPO – obslužné pole požární ochrany

Je univerzální typizovaný ovladač jednotný pro všechny u nás používané ústředny EPS. Pomocí obslužného pole hasiči, kteří přijedou na objekt, v poplachovém stavu, ať již je tento vybaven kteroukoliv ústřednou EPS, mohou ovládat některé důležité funkce ústředny, a zároveň získat důležité informace týkající se stavu jednotlivých částí systému.

Oprávnění (authorisation)

Povolení k získání přístupu k různým funkcím EZS.

Optická ostrost

Hloubka ostrosti je subjektivně definovaný rozsah, v němž jsou předměty zobrazeny s ještě přijatelnou ztrátou rozlišení detailů. Hloubka ostrosti je uváděna pro aplikace v CCTV od minimální vzdálenosti uvedené ve specifikaci do nekonečna.

Optická signalizace (světelný maják)

U venkovních sirén je nejčastěji součástí jejich krytu. Technicky se jedná o výkonovou 12V žárovku buzenou přes elektronický přerušovač, nebo lépe o výbojku buzenou z vlastní elektroniky. Doporučená barva optické signalizace je oranžová. Řízení umožňuje časově neomezenou aktivaci v případě vyhlášení poplachu. Slouží k identifikaci narušeného objektu i po doznění sirény.

Optické hlásiče plamene

Tyto hlásiče pracují na principu identifikace ultrafialového anebo infračerveného záření, které vydává plamen.

Opticko-kouřový [fotoelektrický] hlásič

Hlásič citlivý na produkty hoření schopné ovlivnit absorpci nebo rozptyl záření v infračervené, viditelné a/nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra.

Orientační tablo EZS

Zařízení, které opticky znázorňuje místo narušení ve schematickém plánu střeženého objektu.

Osobní tísňové hlásiče

Pracují bezdrátově, výstupní signál vysílaný do prostoru je modulován kódem nastaveným shodně s přijímací stranou. Využívají podle typu různá kmitočtová pásma. Svým provedením jsou podobny buď dálkovému ovládání autoalarmů, či malým pagerům. Dále se vyrábějí bezdrátové tísňové hlásiče v podobě přívěsků, náhrdelníků a náramků.

Ověření pravosti (authentication)

Výměna kódu k ověření, že přenosová zařízení umístěná ve střežených prostorech nebyla nahrazena podobným zařízením bez tohoto kódu, nebo že informace nebyla během přenosu zprávy yměněna.

Pasivní infračervená čidla

PIR čidla (Passive infra red sensor) Jsou založena na principu zachycení změn vyřazování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. Tohoto jevu je využito k zachycení pohybu těles, jež mají odlišnou teplotu od teploty okolí.

Planý požární poplach

“Požární poplach, který je planý, neboť ohlášený požár neexistuje a neexistoval

Podmínka, režim, stav (condition/mode/state)

Stav EZS nebo jeho částí.

Pohotovostní stav čidla

Funkční stav čidla charakterizovaný jeho pohotovostí reagovat na poplachový podnět.

Polohová čidla

“Čidla na ochranu uměleckých předmětů. Jedná se o elektromagnetická či kontaktní čidla, která velmi citlivě reagují na změnu polohy střeženého předmětu. Vychílením “”praporku”” čidla, jež se přímo dotýká části střeženého předmětu (plátna, obrazu či gobelínu), mimo stanovený rozsah se aktivuje magnetický kontakt a elektronikou čidla je vyhlášen poplach.”

Polohovací hlavice

Zařízení vybavené dvěma reverzibilními motory střídavými či stejnosměrnými, nejčastěji na malé napětí. Hnací moment je z elektromotorů převáděn přes převodové ústrojí na těleso krytu a nosník kamerového krytu. Celý systém je zapouzdřen v odolném krytu.

Pomocné ovládací zařízení (ancillary control equipment)

Zařízení použité pro doplňkové ovládací účely.

Poplach (alarm)

Výstraha o přítomnosti nebezpečí pro život, majetek nebo okolní prostředí.

Poplachová přenosová cesta (alarm transmission path)

Propojení mezi samotným poplachovým systémem a jemu příslušným poplachovým přijímacím centrem (centry).

Poplachové fólie, tapety, polepy a poplachová skla

Tato čidla pracují na principu přerušení vodivého média, nejčastěji jemného drátku uvnitř zmiňovaného nosiče (fólie, tapety, skla), či pásků vodivé fólie aplikovaných samostatně na povrch hlídané plochy (polepy).

Poplachové přenosové zařízení

(alarm transmission equipment) Zařízení, které je předvším určené k přenosu poplachových hlášení na rozhraní poplachového systému ve střežených prostorech k rozhraní poplachového přenosového zařízení v poplachovém příjímacím centru a dále k ovládacímu a indikačnímu zařízení v poplachovém přijímacím centru.

Poplachové přijímací centrum/pult centralizované ochrany (zkratka PPC/PCO) (alarm receiving centre)

Trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkající se stavů jednoho nebo více.

Poplachový přenosový systém

(alarm transmission system) Zařízení a síť, používané pro přenos informací, týkající se stavů jednoho nebo víceEZS do jednoho nebo více PPC/PCO

Poplachový stav (alarm condition)

Stav EZS nebo jeho komponentů, který je výsledkem odezvy systému na přítomnost nebezpečí.

Poplachový stav čidla

Funkční stav čidla, při kterém se vytvoří předepsaný elektrický signál na jeho výstupu.

Poplachový systém

(alarm systém) Elektrická instalace, která reaguje na ruční nebo automatickou detekci přítomnosti nebezpečí.

Porucha komunikace (failure of communication)

Nemožnost předat zprávu nebo signál mezi komponenty EZS.

Poruchový signál/zpráva (fault signal/message)

Informace vzniklá poruchou.

Poruchový stav (fault condition)

Stav, který znemožňuje EZS nebo jeho komponentům normálně pracovat.

Požárně popachové zařízení

“Kombinace komponentů pro akustické a/nebo optické a/nebo jiné vjemové vyhlášení požárního poplachu

Požární hlásiče automatické

Jsou to zařízení, která předáním poplachové informace reagují na původní jevy požáru jako je kouř, nárust teploty, plameny nebo jejich kombinace. Nejvíce jsou používány takzvané bodové hlásiče. Ty se nejčastěji montují na strop nebo do určité vzdálenosti pod něj. Vlastní hlásič je zpravidla instalován do patice. Plocha krytí hlásičem je omezená. Ve větších místnostech je proto zapotřebí použít hlásičů více.

Požární hlásiče kombinované

Využívají principu jak statického, tak diferenciálního hlásiče. To znamená, že k vyhlášení poplachu dojde, když teplota přesáhne prahovou hodnotu, ale i tehdy, když nastane rychlý nárust teploty v okolí hlásiče.

Požární hlásiče manuální – tlačítkové

Slouží k vyhlášení poplachu osobou, která zjistí požár nebo jiný nebezpečný jev. Tlačítkové požární hlásiče jsou vždy červené barvy a musejí být uzpůsobeny tak, aby nemohlo dojít k samovolné nebo náhodné aktivaci. Musí být možné zjistit, který hlásič poplach vyhlásil. Často se to řeší tím, že k aktivaci hlásiče je za potřebí rozbít sklíčko.

Požární hlásiče multisenzorové s využitím plynové detekce (CO)

Kombinují optický, teplotní a chemický senzor s inteligentní vyhodnocovací elektronikou.

Požární hlásiče teplotní diferenciální

Nereagují na konkrétní teplotu, ale na rychlost změny teploty.

Požární hlásiče teplotní statické

Pracují na principu, že v případě překročení určité teploty předají odpovídající elektrický signál ústředně EPS, a ta vyhlásí poplach. Vyrábějí se pro různé teploty např. 60°C, 75°C, 90°C, 100°C atd.

Požární hlásiče tlakové

Tlakové hlásiče se skládají z vyhodnocovací jednotky a snímací trubice. Kompresor uvnitř vyhodnocovací jednotky vytváří v pravidelných intervalech přesně definovaný přetlak ve snímací trubici. Poplach je vyvolán na základě změny tlaku vzduchu ve snímací trubici způsobeným zvýšením okolní teploty.

Požární lineární optický hlásič

Slouží k indikaci vznikajícího požáru na principu zeslabení intenzity infračerveného paprsku částicemi kouře.

Požární poplach

Varování před požárem vyvolané osobou nebo samočinným zařízením.

Požární telefon

Telefonní přístroj určený výlučně proohlášení požáru.

Požární telefonní linka

Telefonní okruh vyhrazený pouze pro ohlášení požárního poplachu.

Požární videodetekce

Kamery trvale sledují střeženou oblast. Obrázek se skládá ze 64 000 samostatně analyzovaných bodů. Systém je pak nakonfiguruje tak, že vyhlášení poplachu nastane v okamžiku, kdy dojde k definovanému ztmavnutí určitého počtu bodů. Systém poté na monitoru zvýrazní místo, kde došlo k zaznamenání požáru, a výstupní kontakty mohou aktivovat například připojenou akustickou signalizaci.

Propojení (interconnection)

Prostředky s jejichž pomocí jsou zprávy případně signály přenášeny mezi komponenty EZS.

Propoušťecí zámek EZS

Zařízení, které umožňuje s použitím kódu vyřazení a opětovné uvedení do funkce jednotlivých prvků EZS bez signalizace poplachu.

Prostor (zone)

Stanovená oblast ve které mohou být detektovány abnormální podmínky.

Prostorová čidla aktivní

Při zjišťování charakteristických rysů napadení vytvářejí své pracovní prostředí aktivním působením na své okolí a detektují změnu takto vytvořeného fyzikálního prostředí.

Prostorová čidla pasivní

Při zjišťování charakteristických rysů napadení pouze registrují fyzikální změny ve svém okolí.

Provozní program (operating programme)

Software, firmware případně hardware ústředny, dodávané výrobcem, které poskytuje prostředky s jejichž pomocí může montážní technik nebo uživatel zpracovávat (vyhodnocovat) signály nebo zprávy.

Prvky předmětové ochrany

Pro předmětovou ochranu je možno využít řadu prvků určených původně pro jiné účely např. magnetické kontakty, PIR čidla s charakteristikou záclona, mikrovlnná čidla, infračervené závory, optoelektronická reflexní čidla atd. Pro střežení trezorových skříní a komorových trezorů byla vyvinuta seismická čidla. Další specifickou skupinu tvoří závěsová a polohová čidla na ochranu uměleckých předmětů.

Prvky venkovní obvodové (perimetrické) ochrany

Čidla, která chrání, resp. signalizují narušení vnějších částí u rozlehlích objektů, komplexů budov nebo továren na samostatném pozemku.

Přenos videosignálu

V aplikacíchmonitorování objektů je často značná vzdálenost kamery a zařízení pro zpracování videosignálu s monitorem. Pro přenos videosignálu jsou k dispozici varianty přenosu za pomocí metalických okruhů ve speciálních případech lze užít i bezdrátový přenos videosignálu či přenos po optických vláknech.

Přenos videosignálu po koaxiálním vedení

Pro přenos videosignálu s plnou rozlišovací schopností je potřebná šířka přenosového pásma 6,5 MHz. Délka vedení je zde omezena úbytkem signálu podél vedení. Přenos videosignálu od kamery k monitoru je možný na vzdálenost řádově stovky metrů. Pro delší trasy je nutné použít korekční videozesilovače. Takto lze docílit délky trasy v řádu kilometrů. Každá trasa musí být přizpůsobena – tzn. musí být zakončena vstupem zařízení s impedancí 75 W .

Přenos videosignálu po optickém vlákně

Některé kamery jsou vybavenén přímo optickým výstupem. Na přijímací straně je pak nutné doplnit pouze přijímač optického signálu o konvektor na klasický videosignál. Bez průběžných optických zesilovačů lze počítat s možností max. délky přenosové trasy do 4 km. Pro profesionální aplikace jsou k dispozici i soupravy pro přenos na vzdálenosti až 100 km bez průběžného zesílení. Optické vlákno umožňuje multiplexní přenos více videosignálů, popř. paralelní přenos audiosignálu či protisměrný přenos řídicích signálů pro ovládání kamerového stanoviště.

Přenos videosignálu po symetrickém vedení

Využívá párový kabel nebo volné páry ve vícežilových sdělovacích kabelech. Nevýhodou tohoto řešení je, že neumožňuje přímé připojení kamery a monitoru. Pro připojení kamery je nezbytný převáděč, který konvertuje vstup nesymetrický 75W. Některé typy kamer, jsou vybaveny jak nesymetrickým, tak symetrickým výstupem. Předností je vyšší odolnost proti rušení vnějším elektromagnetickým polem a galvanické oddělení od přenosové trasy.

Přenosová cesta (transmission path)

Komunikační cesta používaná pro přenos ohlašované informace.

Přenosové zařízení EZS

Zařízení, které umožňuje samočinné předávání výstupních informací do určného místa po lince jednotné telekomunikační sítě nebo po samostatném vedení nebo po síťovém vedení nebo bezdrátově.

Přenosové zařízení přenosového centra (receiving centre transceiver)

Poplachové přenosové zařízení, které je umístěno v poplachovém přijímacím centru nebo jiném dálkově ovládaném centru.

Přenosové zařízení střeženého prostoru (supervised premises transceiver)

Zařízení ve střežených prostorách včetně rozhraní s poplachovým systémem a rozhraní s poplachovým přenosovým sdystémem.

Přidržení (latching)

Stav týkající se podmínky nebo indikace, který trvá až do jeho záměrného zrušení.

Přídržné magnety

Speciální zařízení, které díky elektromagnetické síle udržuje požární dveře otevřené. V případě požáru řídicí jednotka nebo relé ovládané ústřednou elektrické požární signalizace přeruší přívod proudu do požárních magnetů, tím přestanou působit elektromagnetické síly a dveře se díky zavíracímu systému (brano) automaticky zavřou. Tím se sníží přísun kyslíku do místa požáru a omezí se možnost šíření ohně do dalších prostor.

Přijímací stanice hlášení poruchových stavů

Místnost, kde jsou přijímána hlášení poruchových stavů a odkud mohou být iniciována nezbytná nápravná opatření.

Připojení objektivu

Důležitý parametr kamery, existují dva standardy připojení: C-mount – Normalizovaný odstup roviny čipu od roviny zadní čočky objektivu 17,526 mm (0,69´). CS-mount – Normalizovaný odstup roviny čipu od roviny zadní čočky objektivu 12,497 mm (0,492´). Některé kamery jsou vybaveny představitelnou kulisou CCD čipu. Umoňují připojit objektiv libovolného standardu a jemně dostavit jeho správnou polohu. U kamer v provedení CS je možné použít mezikroužek.

Přístupová úroveň

(access level) Úroveň přístupu k jednotlivým funkcím EZS.

Přístupová/výstupová úroveň (entry/exit route)

Cesta, po které lze docílit oprávněného vstupu nebo výstupu do střeženého prostoru.

Pult centralizované ochrany (PCO)

Zařízení, které umožňuje přenos i vyhodnocení signalizace narušení ze zabezpečovacích objektů do místa centrálního vyhodnocení pomocí linek jednotné telekomunikační sítě (JTS).

Rozlišovací schopnost

Rozlišovací schopnost je hranice ostrosti snímané scény. Přitom je nutné vzít v úvahu, kolik řádků je v horizontálním směru kamera schopna ještě sejmout. Rozlišovací schopnost je závislá na počtu aktivních obrazových bodů snímacího čipu CCD (pixel), méně závislá na jeho formátu. Udává se v počtu TV řádek nebo alternativně v počtech obrazových prvků (pixelech) snímacího prvku.

Rozpěrné tyče

Tento typ čidla je vlastně miniaturní mechanický spínač, jehož klidový stav je mechanicky aretován tyčí. Rozpěrné tyče mohou chránit vstupní otvory objektu z inženýrských sítí a prostupy ventilace.

Ruční požárně poplachové zařízení

Ručně ovládané požární poplachové zařízení kterým se vyhlašuje akustický a/nebo optický požární poplach.

Rušení (interference)

Zkreslení signálů případně zpráv při jejich předávání mezi komponenty EZS.

Řídící jednotka EZS

Část ústředny, která umožňuje automaticky podle předem nastaveného programu ovládání zařízení EZS v nastavitelném časovém intervalu.

Řídící jednotka samočinného požárního zařízení

Samočinné zařízení aktivující samočinné zařízení požární ochrany po obdržení signálu z řídícího a indikačního zařízení.

Řídící středisko

Místnost s trvalou obsluhou v ohrožených prostorech nebo blízko nich, do níž se soustřeďují nouzové signály, vybavená prostředky pro indikaci situace. V každém chráněném prostoru a pro vyžádání pomoci záchranných jednotek.

Sabotáž (tamper)

Úmyslné zasahování s nedovolenou manipulací do EZS nebo do jeho části.

Sabotážní poplach (tamper alarm)

Poplach způsobený detekcí sabotáže.

Samočinné zařízení požární ochrany

Řídící systém požárně technického zařízení, např. ovládání kouřotěsných dveří, klapek, ventilátorů nebo samočinného hasicího zařízení.

Samočinný požární signál

Požární poplach akustiský a/nebo optický, vyvolaný samočinným zařízením.

Seizmická čidla

Pracují na principu selektivního zpracování vlnění, jež se řídí pevnými tělesy při jejich mechanickém či termickém opracovávání. Nejnovější typy využívají při své činnosti digitálního zpracování signálu.

Senzor čidla

(senzor) Ta část čidla, která snímá změnu stavu.

Signál (signal)

Proměnné parametry pomocí kerých jsou přenášeny informace.

Signál nebo zpráva narušení (intruder alarm condition)

Informace vyslaná čidlem narušení.

Signál nebo zpráva o sabotáži (tamper signal or message)

Informace vyslaná senzorem sabotáže.

Signalizační (výstražné) zařízení

(warning device) Zařízení, které vyhlašuje poplach nebo výstrahu.

Signalizační panel EZS

Zařízení, které souběžně signalizuje některé, nebo všechny stavy ústředny.

Signalizační zařízení EZS

Zařízení, které opticky a akusticky, nebo opticky, nebo akusticky signalizuje výstupní informace ústředny.

Směrová charakteristika mikrofonu

Určuje citlivost mikrofonu na danou frekvenci a úhel dopadu zvuku na jádro mikrofonu – kulový, kardioidní, hyperkardioidní a speciální.

Smyčková ústředna EZS

Tato ústředna má pro každou poplachovou smyčku vstupní vyhodnocovací obvod. Obvod je řešen pro připojení proudových smyček o definované hodnotě a toleranci. Smyčka je zakončena zakončovacím odporem tak, aby vykazovala předepsanou hodnotu odporu pro příslušný tip ústředny. Změna odporu smyčku, způsobená aktivací některého z čidel smyčky nebo sabotáží na smyčce, vede k vyhlášení poplachového stavu systému EZS. Poplachové smyčky systému EZS jsou tvořeny nejčastěji sériovým zapojením rozpínacích kontaktů čidel. Systém EZS se smyčkovou ústřednou má poměrně rozsáhlou kabelovou síť.

Snímání obrazu – CCD kamera

Scéna v zorném poli je opticky transformována do roviny světlocitlivé plochy snímacího prvku a zde je převedena na elektrický signál. Tento převod se uskutečňuje v polovodičové struktuře CCD čipu. Kritériem volby konkrétního typu CCD kamery jsou dva základní parametry – rozlišovací schopnost a citlivost kamery. Tyto dva parametry (vedle kvality zobrazení na monitoru) nejvíce ovlivňují hodnocení kvality systému subjektivně vnímané zákazníkem.

Snímkovací fotokamera

Zařízení slouží rovněž k záznamu poplachových dějů. Jde o klasický fotografický proces. Dodatková elektronika umožňuje vkládat do snímků datum a čas, popř. i další identifikační znaky. Dálkové ovládání a možnost propojení s EZS jsou samozřejmé. Nevýhodou je použití poměrně drahých kazet s 35mm filmem a skutečnost, že snímek není okamžitě k dispozici, ale je nutné film nechat zpracovat klasickým fotoprocesem.

Speciální tísňové hlásiče

Magnetické kontakty či mikrospínače zapouzdřené do podoby vhodně tvarovaného tlačítka či nožní spínací lišty. Slouží zaměstnancům k nepozorovanému vyvolání tísňového hlášení v případě přímého ohrožení.

Speciální tísňový hlásič

Tísňový hlásič instalovaný skrytě, ovládaný stanoveným způsobem obsluhou obeznámenou s jeho použitím.

Specifická data instalovaného systému (site specific data)

Informace týkající se konfigurace konkrétního EZS. Příklad – Parametry zpracování.

Specifické pevné vedení (specific wired interconnection)

Propojení přenášející informace patřící jedné aplikaci.

Spínací zámek

Zařízení podobné blokovacímu zámku, ovšem bez blokovací elektromagnetické západky. Lze jej využít k odpojování smyček či k ovládání ústředen EZS.

Spouštěcí zařízení (aktivační zařízení)

Zařízení schopné pomocí samočinného nebo ručního ovládání vyvolat poplach, např. hlásič, tlačítkový hlásič nebo tlakový spínač.

Stav klidu (unset)

Stav EZS nebo jeho komponentů, při kterém nemůže být ohlášen poplachový stav.

Stav sabotáže (temper condition)

Stav EZS, ve kterém byla detektována sabotáž.

Stav střežení (set)

Stav EZS nebo jeho komponentů, při kterém může být vyhlášen poplachový stav.

Stupeň zabezpečení

Slouží pro zatřídění příslušného prvku EZS. Stupně zabezpečení jsou definovány v ČSN EN 50131-1 a stanovují kritéria na výbavu a funkci jednotlivých komponentů popř. i systému z hlediska přístupové úrovně, provozování, vyhodnocení, detekcí, napájení, zabezpečení proti sabotáži, monitorování, propojení a záznamu událostí.

Subsystém

(subsystem) Je ta část EZS, která je umístěna v jasně definované části střežených objektů a je schopna samostatného provozu.

Synchronizace

Důležitý parametr kamer – způsob, jakým lze u dané kamery zajistit synchronizaci signálu se signály ostatních kamer používaných v systému CCTV.

Synchronizace od napájecí sítě (linelock)

Je to nejjednodušší způsob synchronizace v rámci CCTV. Synchronizační signál je zde odvozen od střídavého napájecího napětí sítě 230 V, 50Hz či nízkovoltového střídavého napájení 24V, 50Hz. Pro dorovnání rozdílů při zapojení kamer na různé fáze slouží ovládací prvek na kameře, jímž je možné nastavit minimální fázový rozdíl, a tím minimální rušivý efekt na obraze při přepnutí z jedné kamery na druhou.

Systém přenosu poplachu (alarm transmission systém)

Zařízení a síť, používané pro přenos informací, týkající se stavů jednoho nebo více EZS do jednoho nebo více PPC/PCO. Poznámka: Přenosové systémy nezahrnují místní přímá spojení, např. propojení mezi komponenty EZS, které nepožaduje rozhraní pro přenos informací do formy vhodné pro přenos.

Systém Public Address (PA)

“Místní rozhlas, evakuační systém je určen v první řadě pro přenos předem nahraných i “”naživo”” publikovaných zpráv, zajištění přenosu hudby na pozadí a reprodukci různých druhů signálů z různých zdrojů (poplašných, informačních apod.). Akustický signál je pak směřován do volitelných nezávislých zón. Přenos akustického signálu mezi ústřednou a reproduktorem je realizován na 100V úrovni, čímž je minimalizován úbytek signálu na vedení a nebezpečí rušení.”

Systém s digitální komunikací (digital communicator system)

Poplachový přenosový systém, který přenáší informace k poplachovému přijímacímu centru pomocí digitálně zakódovaných signálů přenosovou cestou vytvořenou pomocí automatické volby přes veřejnou telefonní síť. (Public Switched Telephone Network)

Systém Sound Reinforcement (SR)

“Ozvučení je běžně používáno pro reprodukci “”živého”” slova (nejčastěji ovšem hudby) pro publikum, které je zpravidla soustředěno v jedné místnosti, resp. oblasti, společně se signálovým zdrojem. Přenos akustického signálu mezi ústřednou a reproduktorem je realizován nízkovoltově.”

Systémy dálkového ovládání kamer

Používají se k monitorování rozsáhlích prostor, kde není předem definováno ani umístění snímaného předmětu, ani vzdálenost, ani jeho přesná velikost, popř. pohyb ze snímaného předmětu. Kamery mají dálkově řízené objektivy a jsou umístěny v kamerovém krytu.

Šifrování (encryption)

Kódování, translace nebo jiná změna informace, přičemž způsob, ve kterém se s časem informace mění, je pseudonáhodný.

Štěrbinové kabely

Druhem venkovní perimetrické ochrany je položený většinou v páru v definovaném odstupu koaxiální kabel. Stínění jednoho kabelu má snížené krytím (stínění má definovatelné štěrbiny). Jeden kabel tedy vyzařuje a vytváří elektromagnetické pole, jehož změny jsou druhým kabelem vyhodnocovány. Při narušení tohoto pole osobou dochází k vyhlášení poplachu.

Tablo obsluhy

Zařízení, jehož prostřednictvím lze získávat informace o výstupních stavech zařízení EZS a které umožňuje jeho zpětné ovládání.

Tamper

Úmyslné zasahování s nedovolenou manipulací do EZS nebo do jeho části.

Tamper alarm

Poplach způsobený detekcí sabotáže.

Tamper detection

Detekce úmyslného zasahování do EZS nebo jeho komponentů.

Temper condition

Stav EZS, ve kterém byla detektována sabotáž.

Tepelný hlásič

Hlásič citlivý na abnormální teplotu a/nebo rychlost vzhůru teploty a/nebo teplotní rozdíly.

Tísńové hlásiče

Slouží k ochraně zaměstnanců a veřejnosti v případě přímého ohrožení. Hlášení do místa, odkud může být poskytnuta pomoc, je vyvoláno buď přímím manuálním aktem, nebo zprostředkovaně při definovaném způsobu manipulace, popř. automaticky bez jakéhokoli přispění obsluhy, či nositele.Jsou to magnetické kontakty či mikrospínače zapouzdřené do podoby tlačítka.

Tlačítkový hlásič požáru

Aktivační zařízení pro ruční ovládání elektrické požární signalizace.

Třívodičové zapojení regulátorů hlasitosti

Používá se pro kratší signálové tratě při realizaci nuceného poslechu.

Typy mikrofonů

elektrodynamické, kondenzátorové a elektretové

Událost

(event) Změna stavu indikovaná EZS, například stav střežení, stav klidu, poplachový stav.

Ultrazvuková čidla

Využívají část spektra mechanického vlnění nad pásmem kmitočtu slyšitelných lidským uchem.Jsou aktivní – to znamená, že do prostoru vysílají energii. Vysílač vysílá vlnění o stálém (konstantním) kmitočtu. Přijímač přijímá vlnění odražené od překážek v uzavřeném prostoru. V klidovém stavu elektronika vyhodnotí přijatou vlnu ve stále stejném vztahu k vlně vyslané. Pohybuje-li se v prostoru libovolné těleso, mění se fáze přijatého vlnění. Tato změna fáze je vyhodnocena elektronikou a vede k vyhlešení poplachu.

Umístění reproduktorů

Nikdy neumísťujeme reproduktory do rohů místností. Stropní reproduktory by měly být umístěny v takové výšce a vzdálenosti od sebe, aby se jejich vyzařovací kužely protínaly ve víšce uší posluchačů a neměly by nikdy překročit 15 m. Reproduktor lze nejčastěji zapojit na plný, poloviční nebo čtvrtinový výkon.

Ústředna (control and indicating equpment) EZS

Zařízení určené k příjmu a vyhodnocení výstupních elektrických signálů čidel nebo tísňových hlásičů a k vytvoření signálu o narušení.

Ústředna elektrické požární signalizace

Zařízení pomocí něhož mohou být napájeny hlásiče požáru a které: a/ se používá pro příjem signálu hlásiče a pro aktivaci signálu požárního poplachu, b/ je schopné vyslat signál hlásiče přostřednictvím přenosového zařízení požárního poplachu k jednotce požární ochrany nebo k samočinému hasícímu zařízení, c/ se požívá k samočinému sledování správné funkce zařízení.

Ústředna EZS

Zařízení určené k příjmu a vyhodnocení výstupních elektrických signálů čidel nebo tísňových hlásičů a k vytvoření signálu o narušení.

Ústředna EZS s přímou adresací čidel

Ústředna pracuje na principu komunikace po datové sběrnici ústředna – čidla. Ústředna periodicky generuje adresy jednotlivých čidel a přijímá příslušné odezvy. Každé čidlo je vybaveno komuniačním modulem. Kabelová síť tohoto systému je minimální. Výhodou je, že při narušení objektu ústředna oznámí, které konkrétní čidlo bylo aktivované a jeký je druh narušení.

Ústředny EPS interaktivní

V sytémech s těmito ústřednami se využívají takzvané interaktivní hlásiče, které rozlišují úroveň jednotlivých signálů ze svého okolí a jejich změnu. Každý hlásič obsahuje mikroprocesor, který zpracovává a vyhodnocuje informace ze svého okolí. Detektor poté vytváří definovaný elektrický signál, který odpovídá určité požární situaci (klid, předpoplach, poplach). Ten je předáván ústředně EPS. Jednotlivé hlásiče jsou adresné.

Ústředny EPS konvenční adresné

“V aplikacích s konvenčními adresnými úřednami mají jednotlivé hlásiče konkrétní adresu

Ústředny EPS konvenční neadresné

U konvenčních ústředen jsou hlásiče připojeny k ústředně proudově vyváženou hlásicí linkou (smyčkou). Pokud je na smyčce více než jeden hlásič, při vyhlášení poplachu nelze z ústředny zjistit, který konkrétní hlásič jej způsobil. Na jedné hlásicí lince může být zapojeno bez možnosti rozlišení až 32 hlásičů. Mohou být odlišné konstrukce a typu. Hlásiče mají pouze dva stavy (klid – poplach). Parametry jsou nastaveny z výroby a nelze je změnit.

Ústředny EZS s bezdrátovým přenosem od čidel

Nejčastěji pracují v pásmu (433 MWz) s výkony okolo 10 mW. Přenos poplachového signálu od čidel je nejčastěji 8bitový, kódovaný a adresa čidla je 4bitová. Vlastní dosah je ve volném prostředí 100 – 200 m. V objektu je třeba počítat se vzdálenostmi menšími. Čidla jsou napájena buď lithiovou baterií, nebo 9V destičkovým článkem. Napětí baterie je hlídáno. Jednodušší systémy pracují jednosměrně, tzn., že v čidle je vysílač a v ústředně přijímač. Nejnovější typy bezdrátových systémů pracují duplexně a každý prvek systému je vybaven jek vysílací, tak přijímací elektronikou – modulem vysílač/přijímač.

Ústředny EZS smíšeného typu

Tato ústředna pracuje na principu datové komunikace ústředna – koncentrátor (sběrnicový modul smyček). Komunikace mezi ústřednou a koncentrátory probíhá pomocí datové či analogové sběrnice. Na koncentrátory jsou čidla připojena pomocí smyček jako u smyčkových ústředen.

Uzemnění rozhlasové ústředny

Každá rozhlasová ústředna by měla být uzemněna v místě zesilovače. Každé zařízení s vlastním uzemněním (tel. ústředna, tuner napojený na STA) musí být připojeno přes signálový oddělovací transformátor či izolační zesilovač na bázi optoelektronických vazebních členů!

Uživatel (user)

Osoba oprávněná obsluhovat EZS.

Venkovní infrapasivní čidlo

Modifikace infrapasivního čidla (PIR) pro venkovní prostory. Je použita jiná optika, vyhodnocovací obvody jsou složitější a mechanicky je použita robustní, klimaticky odolná konstrukce s vytápěným pouzdrem. Typický dosah infrateleskopů je cca 150m.

Veřejný tísňový hlásič

Tísňový hlásič instalovaný zjevně, k jehož ovládání je třeba překonat určitou překážku zabraňující nahodilému zneužití.

Vibrační čidla

Pro hlídání průrazu stěn a stavebních konstrukcí.Tato čidla mají větší šířku pásma vyhodnocovaných kmitočtů, nastavitelnou citlivost a optickou indikací s pamětí.

Vícebodový hlásič

Hlásič reagující na jev zaznamenaný v blízkosti více než jednoho kompaktního čidla, například termočlánků.

Videodetektor

( jinak též digitální detektor pohybu) Zařízení, které slouží k indikaci narušení snímaného prostoru pomocí porovnávání obrazu zorného pole v klidu a při narušení prostoru jakýmkoli pohybem. Tyto systémy dnes fungují prakticky jako nadstavba běžného PC počítače a jejich vlastnosti určuje především koncepce speciálního softwaru.

Videorekordér s dlouhou dobou záznamu

Umožňuje vedle běžného typu záznamu v reálném čase (50 půlsnímků/s.) nahrávat signál ve vzorkovacím režimu, který prodlužuje záznam na běžnou kazetu E 180 (3 hod.) podle nastavení až na 960 hodin. Videorekordér obsahuje většinou i poplachový výstup. Standardně jsou tyto videorekordéry vybaveny generátorem data a času.

Videotiskárna

Umožňuje převést videosignál do digitální podoby a digitalizovaný obraz vytisknout na termotiskárně. Je možné zvolit černobílý i barevný tisk.

Vybavení monitoru

“Pro aplikace v CCTV jsou to přístroje velice jednoduché s minimem ovládacích prvků – většinou v kovové skříni nebo uzpůsobené pro montáž do 19″” skříně. Rozlišovací schopnost černobílých monitorů je vždy vyšší než rozlišovací schopnost libovolného prvku v řetězci CCTV. Uváděny jsou hodnoty okolo 800 řádků. Rozlišovací schopnost u barevných monitorů je 320 řádků, 450 řádků, vyjímečně i 550 řádků.”

Vyhrazená přenosová cesta (dedicated transmission path)

Přenosová cesta, která je trvale k dispozici pro spojení poplachového přenosového systému s jeho PPC/PCO a která nevyžaduje spínání nebo nastavování před přenosem jednotlivých poplachových událostí.

Zabezpečené prostory (supervised premises)

Ta část budovy případně území, ve kterém může být pomocí EZS detektováno nebezpečí.

Zabezpečení proti sabotáži (tamper security)

Metody nebo prostředky ochrany EZS nebo jeho komponentů proti úmyslnému zasahování a detekce úmyslného zasahování do EZS nebo jeho komponentů.

Zabezpečení přenosu (sinalling security)

Metoda (y) používaná k ochraně nebo detekci záměrných pokusů rušení přenosu poplachových zpráv blokováním nebo nahrazením (substitucí).

Zajišťovací smyčka

Vedení spojující elektricky zajištěné kryty nebo skříně nebo víka skříní zařízení EZS s příslušným vstupem ústředny EZS (vžitý název – sabotážní smyčka).

Základní napájecí zdroj (prime power source)

Zdroj napájející EZS nebo jeho komponenty, při normálních provozních podmínkách.

Zakrytí čidla (detector masking)

Stav, při kterém je detekční schopnost čidla značně snížena.

Záměna komponentů (component substitution)

Nahrazení komponentů EZS alternativními komponenty, znemožňující provoz EZS podle návrhů.

Záměna zprávy(message substitution)

Úmyslné nebo neúmyslné vytvoření alternativní zprávy mezi komponenty EZS, která znemožňuje správný provoz EZS.

Zapisovací zařízení EZS

Zařízení, které umožňuje automatické provedení písemného zápisu výstupních informací ústředny s doplněním identifikačních a časových údajů.

Zapojení zesilovačů s přepínáním na jednovoltové úrovni

Tohoto zapojení je nutno použít v případě, že výkonové zatížení ústředny má vyšší hranici danou konstrukcí zónových modulů.

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace

(zařízení EZS) Soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení,jejichž prostřednictvím je opticky nebo akusticky signalizováno na určeném místě narušení střeženého objektu nebo prostoru.

Zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů

Přenosové zařízení lokalizující hlášení poruchových stavů z řídícího a indikačního zařízení do přijímací stanice hlášení poruchových stavů.

Zařízení pro přenos požárního poplachu

Zařízení předávající poplachový signál z řídicího a indikačního zařízení k ústředně požární signalizace.

Zařízení signalizující požární poplach

Zařízení, které není součástí řídicího a indikačního zařízení, užívané pro vyhlášení požárního poplachu, např. zařízení pro akustickou nebo optickou signalizaci.

Závěsová čidla

Čidla na ochranu uměleckých předmětů. Střežený předmět je zavěšen pomocí závěsného lanka na hák čidla. Čidlo vyhodnocuje síly působící na hák a podle nastavení citlivosti vyhodnotí elektronika i velmi malé pohyby střeženého předmětu, pokus o jeho sejmutí či pouhý dotek.

Záznam obrazu

V současné době jsou pro archivaci záběrů kamer k dispozici 3 technické prostředky – videorekordér, videotiskárna a uchování obrazu na pevném disku.

Záznam událostí (event recording)

Shromažďování událostí vyplívajících z činnosti EZS, např. pro analýzu.

Zemní tlakové hadice

Druhem venkovních čidel je hydraulické venkovní čidlo známé pod názvem GPS (Ground Perimeter Systém). Jedná se o diferenciální tlakové čidlo, jehož základem jsou paralelně položené dvě pružné hadice v rozteči cca 1 metr po celém obvodu pozemku. Tyto hadice napuštěné nemrznoucí kapalinou působí jako prostředí pro přenos změn tlaku vyvolaného vnějším podnětem. Změny tlaku jsou vyhodnocovány v diferenciálním tlakovém čidle a převáděny na elektrický signál. Délka jednoho úseku může být až 200 m.

Zkušební stav (test condition)

Stav EZS, ve kterém jsou normální funkce modifikovány pro zkušební účely.

Zóna

Oblast nebo prostor se skupinou samočinných a/nebo tlačítkových hlásičů požáru, pro něž existuje zvláštní společný displej na řídicím a indikačním zařízení.

Zónový indikátor

Část indikačního zařízení požárního poplachu, která vizuálně označuje zónu, ve které vznikl požární poplach nebo hlášení poruchového stavu.

Zpráva (message)

Řada signálů směrovaných sítí, která zahrnuje identifikaci, funkční data a různé prostředky pro zajištění její vlastní integrity, imunity a správného příjmu.

Zrušení (override)

Úmyslné zrušení provozního požadavku.

 

Používáte zastaralý prohlížeč
Internet Explorer

Webové stránky nemusí fungovat správně!

Stáhněte si prosím aktuální prohlížeč
Microsoft Edge nebo Google Chrome