PCS Security

Všeobecné obchodní podmínky – divize Security

Verze: 01052019/008

I. Kontaktní údaje

II. Základní ustanovení

III. Nabídka zboží

IV. Obchodní politika

V. Standardní objednávka

VI. Potvrzení objednávky

VII. Kupní cena

VIII. Termíny dodávky

IX. Dodací podmínky

X. Platební podmínky

XI. Sankce za nesplnění

XII. Přechod vlastnictví, výhrada vlastnického práva

XIII. Změna specifikace zboží, odstoupení potvrzené objednávky

XIV. Licence

XV. Kvalita zboží

XVI. Odpovědnost za vady a reklamace

XVII. Služby, servis a opravy zboží

XVIII. Spolupůsobení kupujícího

XIX. Mlčenlivost

XX. Ostatní ustanovení

 

I. Kontaktní údaje

 1. PCS spol. s r.o., divize Security, se sídlem Na Dvorcích 122/18, 140 00 Praha 4 (dále jen společnost PCS).
 2. Pracovní doba je v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin.
 3. Veškeré kontakty a adresy poboček lze nalézt na internetové adrese www.pcs.cz .
 4. Veškeré data divize Security najdete na adrese www.pcs-security.cz .

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané společností PCS spol. s r.o., divize Security, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové adrese společnosti PCS www.pcs-security.cz a jsou závazné pro všechny smluvní vztahy, v nichž společnost PCS vystupuje jako prodávající, uzavřené od tohoto dne.
 2. Veškeré smluvní vztahy se společností PCS se řídí platným zněním Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 3. Kupující zasláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s veškerými ustanoveními v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 4. O veškerých změnách ve Všeobecných obchodních podmínkách bude společnost PCS informovat na svých internetových stránkách.
 5. Uveřejnění těchto všeobecných obchodních podmínek nahrazuje veškeré předchozí verze.

III. Nabídka zboží

 1. Zboží dodávané společností PCS je rozřazeno do skupin:
   1. kamerové systémy,
   2. ozvučovací a evakuační systémy,
   3. kongresové a tlumočnické systémy,
   4. elektronická zabezpečovací signalizace,
   5. elektrická požární signalizace,
   6. videotelefony a interkomy,
   7. přístupové a docházkové systémy,
   8. ostatní zboží
    (dále jen zboží)
 1. Zboží je možné objednat u společnosti PCS prostřednictvím faxu, e-mailu, telefonu (viz. standardní objednávka) nebo v registrované části Partnerské zóny (viz. Partnerská zóna), a to na základě předem vypracované nabídky či Vaší vlastní specifikace. Veškeré kontaktní údaje jsou k nalezení na internetové adrese www.pcs-security.cz .

IV. Obchodní politika

Novému subjektu (kupujícímu) je přidělen obchodní manažer, který zaeviduje nový subjekt v databázi společnosti PCS a stanoví cenovou politiku. První dva obchodní případy nového subjektu lze uskutečnit pouze na základě platby předem (zálohová faktura), hotovostní platbou při osobním odběru nebo zaslání zboží na dobírku.

V. Standardní objednávka

 1. Standardní objednávky lze zasílat emailem, faxem, poštou či ve výjimečných případech telefonicky.
 2. Objednávka musí obsahovat nezbytné náležitosti (obchodní jméno, IČ, sídlo, číslo objednávky).
 3. Dále musí objednávka specifikovat objednávané zboží, jeho objednací čísla, počet kusů, odkaz na cenovou nabídku (existuje-li), požadovaný termín dodání (přičemž musí být zohledněna standardní dodací doba), fakturační adresa, korespondenční adresa (je-li odlišná od fakturační), kontaktní údaje na pověřenou osobu, způsob dodání a místo dodání.
 4. Pokud objednávka nebude splňovat některé z výše uvedených náležitostí, vyhrazuje si společnost PCS její odmítnutí. O této skutečnosti bude kupující společností PCS neprodleně vyrozuměn.

VI. Potvrzení objednávky

 1. Veškeré objednávky jsou potvrzené zasláním „Potvrzení objednávky“ emailem či faxem kupujícímu. Potvrzením objednávky se společnost PCS zavazuje kupujícímu dodat zboží podle specifikace v objednávce. Kupující je povinen potvrzení zkontrolovat a případné nesrovnalosti vůči dohodnutým podmínkám neprodleně oznámit společnosti PCS. Potvrzení objednávky bude zasláno kupujícímu nejpozději do dvou dnů od obdržení objednávky.
 2. Na potvrzení objednávky je uveden předběžný termín dodání. V případě, že skutečné dodání se liší o více než čtyři pracovní dny, je kupující včas upozorněn společností PCS.

VII. Kupní cena

 1. Pro obchodní partnery jsou ceny stanoveny po osobní schůzce s obchodním manažerem společnosti PCS nebo cenovou nabídkou na konkrétní objednávku.
 2. Kromě výše uvedeného může společnost PCS vyhlásit dodatečné, časově omezené, mimořádné slevy pro určité výrobky nebo skupiny výrobků.
 3. U významných projektů lze pro stanovený rozsah dodávky, včetně předem určených termínů objednání a dodání, vypracovat speciální časově omezenou cenovou nabídku.
 4. Společnost PCS si vyhrazuje právo upravit ceny zboží v případě změn za jiných okolností, než na kterých se zakládá smlouva s kupujícím, a které jsou mimo kontrolu společnosti PCS. Dále je společnost PCS oprávněna jednostranně upravit ceny zboží v důsledku změny cen surovin nebo součástí, které dodává třetí strana a které se používají při výrobě zboží. O této skutečnosti je společnost PCS povinna bez zbytečného odkladu vyrozumět kupujícího.
 5. Zboží, které je uskladněno v centrálním evropském skladě, je sváženo společností PCS do skladů v sídle společnosti v pravidelných intervalech (cca 2-4 týdnů). Pokud objednávka kupujícího nepřesáhne 10.000,- Kč a přesto kupující trvá na okamžitém dodání zboží, může společnost PCS požadovat uhrazení takovéto mimořádné přepravy.
 6. V případě zvýšení ceny je kupující oprávněn písemně zrušit objednávku zboží za předpokladu, že oznámení o zrušení ze strany kupujícího bude doručeno společnosti PCS do čtyř pracovních dnů ode dne oznámení o zvýšení ceny.
 7. V případě požadavku kupujícího o odeslání objednávky bude kupujícímu účtována doprava do místa určení.

VIII. Termíny dodávky

 1. Předpokládaný termín doručení zboží je nedílnou součástí potvrzené objednávky.
 2. Dílčí dodávky zboží jsou přípustné, pokud kupující neuplatní v objednávce požadavek na nedělenou dodávku.
 3. V případě objednané dopravy kupujícím je zboží doručeno po České republice do následujícího pracovního dne a po Slovenské republice do dvou pracovních dní smluvním spedičním partnerem TOPTRANS.
 4. Pokud je splnění potvrzené objednávky závislé na vytvoření podmínek ze strany kupujícího a kupující svou povinnost vyplývající z charakteru dodávky nebo specifikovanou v potvrzené objednávce nesplní (např. tím, že po výzvě zboží nepřevezme), není společnost PCS v prodlení se splněním svého závazku. Smluvní strany se po vytvoření příslušných podmínek dohodnou na přiměřeném novém termínu dodávky.
 5. Pokud je důvodem nedodržení termínu ze strany společnosti PCS tzv. “vyšší moc”, tj. události, jejichž vznik ani trvání nebylo možné předvídat ani ovlivnit (např. vyskytne-li se závažná překážka ve výrobě, mobilizace, válka, stávka, požár, povodeň, extrémní klimatické podmínky, embarga, změny právních předpisů), jakož i ztráty a poškození vzniklé při dopravě zboží, bude dohodnut náhradní termín dodávky po skončení těchto překážek. V případě, že skončení překážek v blízké budoucnosti je nereálné nebo tyto překážky tak ovlivnily další vývoj, že již není náhradní dodání účelné, dohodnou strany vypořádání smlouvy.

IX. Dodací podmínky

 1. Společnost PCS se zavazuje dodávat objednané zboží řádně a včas, v požadovaném množství, v obvyklé jakosti dle příslušných norem a bez právních vad.
 2. Zboží je vydáváno z obchodního skladu v sídle společnosti a to v pracovní dny v rozmezí od 8:00 do 16:30 hodin.
 3. V případě objednané dopravy kupujícím je dodání smluvním spedičním partnerem v pracovních dnech v rozmezí 9:00 až 16:00 hodin.
 4. Na speciální požadavek kupujícího lze objednat přepravu dodání v dopoledních hodinách následující pracovní den za 50% příplatek výše dopravného nebo za 100% příplatek v případě dodání o víkendu (sobota).
 5. Společnost PCS je povinna zboží řádně zajistit pro účel přepravy, a to takovým způsobem, který je obvyklý pro daný sortiment zboží v obchodním styku, aby bylo zabezpečeno uchování a ochrana zboží před jeho poškozením.
 6. Uskutečnění zdanitelného plnění nastává okamžikem převzetí zboží v sídle společnosti PCS nebo dnem odeslání zboží.
 7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 8. V případě, že zboží nemůže být dodáno na ujednané místo určení z důvodů ležících na straně kupujícího, má společnost PCS právo toto zboží na náklady a riziko kupujícího uskladnit, případně odeslat na náklady kupujícího zpět dodavateli.

X. Platební podmínky

 1. V případě registrovaného obchodního partnera u společnosti PCS hradí zboží vždy převodním příkazem s předem stanovenou dobou splatnosti v Partnerské smlouvě (není-li dohodnuto jinak).
 2. Společnost PCS si vyhrazuje právo požadovat platbu za zboží předem u registrovaného kupujícího v případě jeho špatné platební morálky.
 3. Ostatní kupující mohou uhradit zboží zálohovou fakturou, zasláním zboží na dobírku, platbou v hotovosti na pokladně, případně na základě dohody s obchodním manažerem společnosti PCS převodním příkazem.
 4. Pokud kupující déle jak 1 rok neuskutečnil žádný obchodní případ se společností PCS, vyhrazuje si společnost PCS požadovat zálohovou fakturu nebo platbu v hotovosti či zasláním zboží na dobírku.
 5. Společnost PCS si vyhrazuje právo nastavit kupujícímu při jeho nízké bonitě kreditní limit.
 6. Společnost PCS si též vyhrazuje právo požadovat po kupujícím s nízkou bonitou zajištění jeho objednávky vlastní směnkou.
 7. Na veškeré zboží je vystavena jako daňový doklad faktura nejpozději do 15 dnů od dodání zboží.
 8. Faktura je vystavena v souladu s platnou legislativou v ČR. V opačném případě má kupující nárok fakturu vrátit zpět a požadovat odstranění všech nedostatků. V takovémto případě lhůta splatnosti začíná plynout až po odstranění všech nedostatků.
 9. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží. Dobou zaplacení se rozumí datum připsání fakturované částky na účet společnosti PCS.

XI. Sankce za nesplnění

 1. Při prodlení společností PCS s dodáním zboží může kupující požadovat po společnosti PCS zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení.
 2. Při prodlení kupujícím s úhradou kupní ceny může společnost PCS požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý započatý den prodlení.
 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně požadující zaplacení smluvní pokuty, pokud ke škodě došlo v příčinné souvislosti s porušením podmínek konkrétní kupní smlouvy, které zakládá právo na zaplacení smluvní pokuty.

XII. Přechod vlastnictví, výhrada vlastnického práva

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplné úhradě kupní ceny zboží.
 2. Kupující nesmí dále prodávat zboží jinak než běžnou obchodní cestou a je povinen činit veškerá opatření pro ochranu zboží a zajistit, aby vlastnické právo společnosti PCS ke zboží nebylo žádným způsobem narušeno či omezeno. Kupující je povinen poskytnout společnosti PCS veškerou pomoc při uplatnění jakýchkoli opatření nutných k ochraně vlastnického práva společnosti PCS ke zboží.

 

XIII. Změna specifikace zboží, odstoupení potvrzené objednávky

 1. V případě požadavku kupujícího na změnu specifikace u již objednaného či dodaného zboží nebo v případě úplného odstoupení od smlouvy nebo potvrzené objednávky z důvodů ležících výhradně na straně kupujícího je společnost PCS oprávněna požadovat náhradu škody tím vzniklé (např. náklady na dopravu, skladování, storno poplatky výrobce, apod.).
 2. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
 3. Za odstoupení od smlouvy nebo potvrzené objednávky se považuje i bezdůvodné částečné nepřevzetí smluvně potvrzeného objemu dodávky zboží.

 

XIV. Licence

 1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Odběrateli vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat.
 2. Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

XV. Kvalita zboží

 1. Není-li předem ujednáno jinak, dodává společnost PCS zboží nové a nepoužité. Zboží je ve výrobě zkoušeno podle zkušebních předpisů.
 2. Společnost PCS dbá na to, aby distribuovala zboží v souladu se směrnicí ES 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a směrnicí ES 2001/95/ES o bezpečnosti výrobků a navazujícími národními předpisy. Tyto stanovené výrobky splňují požadavky předpisů, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě a mají stanovené označení CE.
 3. Veškeré obaly produktů uváděných společností PCS na trh v České republice jsou zpoplatněny v rámci systému EKOKOM.
 4. Na veškeré zařízení splňující podmínky zařazení mezi elektrická a elektronická zařízení (EEZ) uvedená na trh v České republice je zabezpečen zpětný odběr, zpracování a odstranění elektroodpadu v rámci kolektivního systému RETELA. Evidenční číslo výrobce je 00650/05-ECZ.

XVI. Odpovědnost za vady a reklamace

 1. Přejímka a prohlídka zboží
   1. Kupující je povinen ihned při převzetí zboží prohlédnout s náležitou odbornou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost zboží a kvalitu
   2. V případě, že povaha zboží a jeho balení neumožňuje uskutečnit řádnou prohlídku při přejímce, je kupující povinen ji provést co nejdříve, kdy je to fakticky možné, např. po uskladnění nebo uložení zboží, nejpozději však do 4 pracovních dnů od přejímky zboží.
   3. Kupující je povinen uskladnit nebo uschovat zboží za podmínek obvyklých pro uchování tohoto druhu zboží nejméně po dobu jeho záruční lhůty.
 2. Záruka a záruční doba
   1. Záruka na jakost zboží je stanovena v Dodacím a záručním listu, který je součástí každé dodávky. V opačném případě poskytuje společnost PCS záruku na jakost dodaného zboží 12 měsíců od data prodeje zboží kupujícímu.
   2. Na zboží, které slouží jako náhradní díl jiného celku nebo patří mezi spotřební materiál (světelné zdroje, baterie, kabely, přepravní pouzdra aj.), se vztahuje omezená záruka po dobu 3 měsíců.
   3. Na veškeré placené služby (instalace, oživení, konfigurace, aktualizace apod.) poskytuje společnost PCS záruku 6 měsíců od data převzetí (předávací protokol, servisní zpráva atd.), pokud nebude smluvně sjednáno jinak.
   4. Na placené opravy zboží provedené v servisním středisku PCS je poskytována záruka 6 měsíců od data převzetí zboží.
   5. Na placené opravy v servisním středisku zahraničního výrobce se poskytuje záruka 3 měsíce od data převzetí zboží.
   6. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží má po stanovenou dobu vlastnosti odpovídající technickým normám na ně se vztahujícím.
   7. Společnost PCS neodpovídá za vady, které byly způsobené používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, za vady, které byly způsobené vadným skladováním po dodání zboží.
 3. Zjevné vady a jejich reklamace
   1. Kupující musí zjevné vady zboží, které zjistil nebo mohl zjistit při předání zboží nebo jeho následné kontrole, zejména chybějící množství, jakostní vady apod., uvést ihned v dodacím listě nebo jiném přepravním dokladu.
   2. Vadou množství není dodávka menšího množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím a záručním listě nebo dodacím možnostem společnosti PCS, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku nebo částečné nesplnění smlouvy.
   3. Tyto zjevné vady zboží je kupující povinen bezodkladně písemně reklamovat u společnosti PCS, a to nejpozději do 4 pracovních dnů od přejímky nebo provedení prohlídky zboží, popř. od doby, kdy kupující měl tuto prohlídku provést.
 4. Skryté vady a jejich reklamace
   1. Skryté vady, tj. vady nezjistitelné běžnou prohlídkou zboží při převzetí nebo vady vzniklé později, musí kupující písemně reklamovat u společnosti PCS, a to do 2 pracovních dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny nebo od obdržení včasné reklamace třetí osoby (např. zákazníka), které zboží dále prodal.
   2. Skryté vady musí být reklamovány nejpozději však do konce záruční doby pro zboží.
   3. Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace doporučeně nebo faxem odeslána na adresu společnosti PCS. Lhůty počítané podle dní počínají běžet dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro jejich počátek.
   4. Reklamace kupujícího o vadách zboží musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci objednávky/dílčí kupní smlouvy, číslo faktury, popis vady, kdy byla zjištěna a jak se projevuje, požadavek na způsob vyřízení reklamace a musí být doložena potřebnými přílohami, prokazujícími existenci vady (např. dodací list, reklamační protokol, osvědčení o zjištění vad kontrolním orgánem, popřípadě fotodokumentací apod.).
 5. Nároky z odpovědnosti za vady
   1. V případě všech vad zboží, které zatím nebyly kupujícím řádně písemně reklamovány, ale jsou společností PCS uznány za oprávněné, může společnost PCS vadu sama bez zbytečného odkladu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za zboží bez vady, popř. dodáním chybějícího množství.
   2. V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány a společností PCS uznány za oprávněné, může kupující požadovat odstranění vad, a to přednostně:
     • dodáním chybějícího množství zboží, pouze pokud to nebude možné do přiměřené doby nebo účelné,
     • poskytnutím přiměřené slevy z ceny, pokud vady nebrání obvyklému použití zboží,
     • výměnou vadného zboží za zboží bez vady nebo
     • odstoupením od dílčí smlouvy a vrácením kupní ceny, pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů vyřízení reklamace.
   3. Zvolený způsob reklamačního nároku a odstranění vady nesmí způsobit společnosti PCS ani kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
   4. V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za zboží bez vady je kupující povinen vrátit reklamované zboží společnosti PCS zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal.

 

XVII. Služby, servis a opravy zboží

 1. Obecné informace
   1. Společnost PCS zajišťuje veškeré záruční i pozáruční opravy systémů distribuovaných společností PCS. Veškeré servisní činnosti vykonává na základě odpovídajících certifikátů, smluv, pověření vydaných a stanovených výrobci.
   2. Servisní oddělení společnosti PCS poskytuje kupujícímu technicko – systémovou podporu, a to ve třech úrovních:
     • základní podpora zajišťující provozuschopnost předmětu plnění v rozsahu, který odpovídá užití, pro které byl předmět plnění dodán, resp. společností PCS instalován. Za základní podporu se nepovažuje zejména odstraňování chybových stavů, způsobených nesprávnou obsluhou anebo vzniklých v souvislosti se změnou konfigurace zařízení, upgradů apod. Základní podpora nezahrnuje instalace, demontáž a montáž vadného zařízení a to ani v případě, že toto zařízení je ještě v záruce. V případě planého výjezdu si společnost PCS vyhrazuje právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
     • nadstandardní podpora, která řeší stavy předmětu plnění, související se změnami konfigurace systému, anebo způsobu užití odlišně od stavu, pro který byl předmět plnění dodán. Jedná se např. naprogramování, nastavení, zkompletování a oživení, instalace koncových prvků, náklady související s montáží prvků a kabeláže, provedení kabeláže atd. Dále pak konzultace související s obsluhou, školení obsluhy. Nadstandardní podporu poskytuje dodavatel odběrateli na základě objednávky.
     • preventivní podporou/péčí na základně servisních smluv.
   3. Základní podpora poskytovaná společností PCS je po dobu poskytnuté záruky na službu bezplatná, náklady na nadstandardní a preventivní podporu je společnost PCS oprávněna účtovat dle aktuálního ceníku služeb včetně souvisejících nákladů.
   4. Na základě požadavku kupujícího mohou být sjednány podmínky poskytování nadstandardní podpory v rámci dodávky předmětu plnění.
   5. Po uplynutí záruční doby je veškerá technická a systémová podpora placenou službou. Účastníci tohoto závazkového vztahu mohou uzavřít samostatnou smlouvu na poskytování pozáručního servisu nebo technické a systémové podpory.
   6. Společnost PCS zajišťuje dodávku systému formou dodávky na klíč. Částka za instalaci je pak stanovena smluvně.
   7. Společnost PCS zajišťuje pro montážní firmy placený servisní či poradenský zákrok kdekoliv v ČR na veškerých bezpečnostních a komunikačních technologiích.
   8. V případě závady na zboží či nefunkčnosti celého systému lze kontaktovat naše servisní středisko na telefonním čísle +420 296 796 888, na faxovém čísle +420 296 796 777 nebo emailu servis@pcs.cz .
   9. Sběrné místo pro veškeré záruční i pozáruční opravy je v sídle společnosti PCS (kupující má možnost objednání placené přepravy zařízení na místo určení).
   10. Společnost PCS poskytuje dopravu opraveného zboží v záruce zdarma.
 2. Způsob provádění oprav
   1. Oprava zboží u kupujícího (zákazníka) – placená služba – po dohodě s kupujícím se servisní pracovník PCS dostaví na místo poruchy, zjistí příčinu, provede opravu zboží a případně učiní opatření, která by zabránila jejímu opakování. Takováto oprava je zpravidla kombinována s níže uvedenými typy oprav zboží.
   2. Druh opravy je závislý na typu zboží, druhu poruchy, podmínkách výrobce o provádění záručních a pozáručních oprav či vzájemných konkrétních smluvních podmínkách (např. servisní smlouva).
   3. Typy oprav:
     • oprava zboží v servisním středisku v PCS
     • oprava výměnou – oprava je provedena výměnou za jiné zboží
     • oprava zboží mimo republiku – zboží je posláno do centrálního servisního střediska výrobce
     • DOA (Death Of Arrival) – způsob opravy pro zboží společnosti BOSCH, které byly dodány vadné nebo se porouchaly nejpozději 4 týdny po dodání. Spolu s vadným zbožím je nutné co nejrychleji s ohledem na dodržení termínu DOA dodat na servisní oddělení PCS níže uvedená data a pro režim DOA doložit dokladem (dodací list/ faktura) datum nabytí.
 3. Informace potřebné pro provedení oprav (poskytněte je spolu s reklamací)
      • Výrobce/značka
      • Typ zboží
      • Výrobní číslo, datum výroby
      • Přesný popis poruchy
      • Doklad o záruce (záruční opravy)
      • Ostatní součásti zboží
   1. V případě, že vadné zboží je přes svoji poruchu schopno nadále částečně fungovat a způsob opravy je výměnou – kupující nahlásí výše uvedené údaje a uplatní reklamaci. Po obdržení náhradního kusu reklamovaného zboží servisní oddělení PCS vadné zboží vymění kupujícímu obvykle formou “z ruky do ruky”. Ve zvláštních případech pokud je vadné zboží stále u koncového zákazníka (pouze po dohodě mezi oběma stranami) kupující neobdrží jiný náhradní kus reklamovaného zboží, a je povinen provést výměnu a vadné zboží přivést do servisního střediska PCS do 7 pracovních dnů od nahlášení, v opačném případě zde hrozí penále (platí i pro záruční opravy).
   2. V případě pozáruční opravy je kupujícímu předem sdělena cena opravy k odsouhlasení. !!! Bez potvrzení ceny opravy kupujícím, nebude samotná oprava zahájena !!!
   3. Pokud kupující uplatňuje opravu v záruce, musí doložit doklad o záruce, v opačném případě nebude na opravu pohlíženo jako oprava v záruce nebo společnost PCS nabízí dohledání potřebného dokladu o záruce za paušální poplatek 250,- Kč bez DPH.
   4. V případě, že kupující nespecifikuje poruchu, je společnost PCS oprávněna účtovat paušální poplatek 500,-Kč bez DPH spojený s kontrolou a zjištěním závady.
   5. Po dobu opravy lze zapůjčit náhradní zboží za paušální poplatek 1000,- Kč bez DPH, pokud je vadný produkt je na servisním skladu (nutno vždy ověřit).
 4. Standardní termíny oprav
      • Oprava DOA 10 – 14 dní
      • Oprava výměnou 14 – 21 dní
      • Oprava ve středisku PCS 14 – 21 dní
      • Oprava ve středisku výrobce 20 – 28 dní

 

XVIII. Spolupůsobení kupujícího

 1. Kupující zajišťuje přiměřené spolupůsobení, jež podmiňuje řádné splnění závazků ze strany společnosti PCS.
 2. Kupující je povinen poskytnout svým zákazníkům technické informace a náležitou dokumentaci v potřebném množství. Pokud z platné legislativy vyplývá povinnost poskytnout dokumentaci v českém jazyce, zajistí její vytvoření společnost PCS a poskytne jí kupujícímu vhodnou formou.
 3. Kupující je povinen zabezpečit kvalitní provedení instalace zboží v souladu s přiloženou dokumentací a platnými technickými normami a je povinen dbát na poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům. Instalace by měla být provedena organizací s pracovníky, kteří byli vyškoleni společností PCS nebo kupujícím.
 4. Kupující se zavazuje k tomu, že pokud dodané zboží nebo dokumentace bude podléhat jakýmkoli vývozním předpisům pří vývozu mimo území České republiky, seznámí se s těmito předpisy a bude se zbožím zacházet tak, aby tyto předpisy neporušoval.

XIX. Mlčenlivost

 1. Kupující je povinen dbát na ochranu dobrého jména společnosti PCS. Veškeré informace získané v souvislosti s plněním jsou považovány za důvěrné a jsou součástí obchodního tajemství společnosti PCS.
 2. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany dát nikomu k dispozici smlouvy, přílohy nebo jakékoli jejich ustanovení nebo specifikaci, plán, výkres, předlohu, vzorek nebo informace, které jí byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo jejím jménem v souvislosti s plněním smluv s výjimkou osoby, která pracuje pro smluvní stranu při plnění smluv. Poskytování informací těmto osobám musí být důvěrné a v rozsahu nezbytném pro jejich plnění.
 3. Veškeré dokumenty kromě smluv, jmenované v předchozím odstavci, zůstávají vlastnictvím té smluvní strany, která je poskytla, a musí jí být vráceny po ukončení příslušné smlouvy, pokud o to požádá. Toto ustanovení se netýká dodaných dokumentů souvisejících s dodaným zbožím.
 4. Pokud kterákoli ze smluvních stran poruší ustanovení o mlčenlivosti, je druhé smluvní straně povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení. Tím není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody.

XX. Ostatní ustanovení

 1. Společnost PCS poskytuje kupujícímu, se kterým uzavře Partnerskou smlouvu, podporu ve formě propagačního materiálu, konzultací, školení a poradenství v rozsahu uvedeném ve smlouvě.
 2. Obchodní oddělení vypracovává zdarma cenové nabídky pro subjekty, jejichž hlavním cílem je uzavření oboustranného obchodního vztahu bez ohledu na to, zda se jedná o kontrakt krátkodobý nebo dlouhodobý. Též obchodní oddělení vypracovává zdarma cenové nabídky pro ty subjekty, u nichž je to dáno obchodní a marketingovou politikou společnosti PCS.
 3. PCS provádí zdarma podporu projektantům a projekčním organizacím prostřednictvím produktových manažerů obchodního oddělení, a to pro produkty a systémy, pro které je PCS přímým obchodním zastoupením v ČR nebo je pro ČR lokalizuje či upravuje. Jedná se o produkty, jejichž vložením do projektu se zvýší efektivita obchodních a marketingových procesů PCS.
 4. Společnost PCS zabezpečí podle svých možností prezentaci nového zboží spojenou se základními obchodně-technickými informacemi.
 5. Společnost PCS i kupující řeší veškeré spory vzniklé z obchodních případů smírnou cestou. V opačném případě tyto spory budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze.
 6. Společnost PCS je povinna zajistit, aby kupující mohl užívat předmět dodávky jako oprávněný uživatel. Za tím účelem je povinna chránit kupujícího proti všem nárokům třetích stran z titulu autorských práv a jiného duševního vlastnictví, jež by byly vzneseny v souvislosti s realizací smlouvy na území České republiky. Kupující je však povinen ve věci sám nejednat, ale neprodleně společnost PCS uvědomit o takovýchto nárocích a řídit se nadále jeho pokyny.
 7. Veškeré obchodní vztahy se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a budou vykládány v souladu s nimi.

 

 

Používáte zastaralý prohlížeč
Internet Explorer

Webové stránky nemusí fungovat správně!

Stáhněte si prosím aktuální prohlížeč
Microsoft Edge nebo Google Chrome